► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Quyết định 3633/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Pháp luật thành phố Yên Bái

  Ngày xuất bản: 25/10/2020 10:31:00 SA

 • Quyết định 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên Pháp luật thành phố Yên Bái

  Ngày xuất bản: 25/10/2020 10:29:00 SA

 • Quyết định 3631/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc miễn nhiệm Báo cáo viên Pháp luật thành phố Yên Bái

  Ngày xuất bản: 25/10/2020 10:26:00 SA

 • Công văn 1896/UBND-TP ngày 23/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Triển khai bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên

  Ngày xuất bản: 23/09/2020 3:44:00 CH

 • Công văn 1855/HĐPH - Về việc hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Ngày xuất bản: 18/09/2020 4:22:00 CH

 • 181/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

  Ngày xuất bản: 05/08/2020 4:09:00 CH

 • Công văn 1040/UBND-TP - Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

  Ngày xuất bản: 27/05/2020 10:39:00 SA

 • 97/PTP - Về việc Tổng hợp một số hành vi vi phạm hành chính được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 4:05:00 CH

 • 1033/QĐ-UBND - Quyết định về việc công nhận tập huấn viên thành phố bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 4:05:00 CH

 • 628/UBND-PTP - Về việc cung cấp thông tin, tin phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 4:00:00 CH

 • 1-10 of 21<  1  2  3  >