► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

  • Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND - Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Yên Bái.
  • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND thành phố Yên Bái - Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND thành phố Yên Bái.
  • Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
  • Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 - Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng cuối năm 2015
  • Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
  • Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
  • Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 - Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
  • Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/4/2016 - Nghị quyết về kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  • Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 - Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2016
  • Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017