► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Quyết định 10.2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 - Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố
 • Quyết định 230/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 - Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái hết hiệu lực toàn bộ năm 2022
 • Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 - Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 - Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái..
 • Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 - Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Tư pháp thành phố Yên Bái.
 • Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND - Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Yên Bái.
 • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND thành phố Yên Bái - Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND thành phố Yên Bái.
 • Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
 • Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 - Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng cuối năm 2015
 • Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
 • Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
 • Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 - Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
 • Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/4/2016 - Nghị quyết về kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
 • Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 - Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2016
 • Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017