► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • 34/KH-HĐPH - Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 12/02/2020 3:46:00 CH

 • 33/KH-UBND - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2020.

  Ngày xuất bản: 12/02/2020 3:41:00 CH

 • Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018.

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 9:30:00 SA

 • Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 9:20:00 SA

 • Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc tuyên truyền trong tuyển trọng, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 9:18:00 SA

 • Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Ngày xuất bản: 12/11/2019 3:26:00 CH

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"

  Ngày xuất bản: 04/07/2019 12:00:00 SA

 • 21-27 of 27<  1  2  3  >