► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Công văn 1855/HĐPH - Về việc hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Ngày xuất bản: 18/09/2020 4:22:00 CH

 • 181/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

  Ngày xuất bản: 05/08/2020 4:09:00 CH

 • Công văn 1040/UBND-TP - Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

  Ngày xuất bản: 27/05/2020 10:39:00 SA

 • 97/PTP - Về việc Tổng hợp một số hành vi vi phạm hành chính được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 4:05:00 CH

 • 1033/QĐ-UBND - Quyết định về việc công nhận tập huấn viên thành phố bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 4:05:00 CH

 • 628/UBND-PTP - Về việc cung cấp thông tin, tin phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 4:00:00 CH

 • 623/UBND-PTP - Về việc triển khai thực hiện các giải pháp trong Đề tài khoa học cấp tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Ngày xuất bản: 06/04/2020 3:58:00 CH

 • 507/UBND-PTP - Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

  Ngày xuất bản: 24/03/2020 10:07:00 SA

 • 506/UBND-PTP - Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

  Ngày xuất bản: 24/03/2020 10:06:00 SA

 • 55/BC-UBND - Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

  Ngày xuất bản: 24/03/2020 10:05:00 SA

 • 11-20 of 27<  1  2  3  >