► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 24/5/2022 - Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022-2023
 • Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 23/5/2022 - Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2022- 2025
 • Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 17/5/2022 - Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 18/5/2022 - Kế hoạch Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 123/KH-BQL ngày 29/4/2022 - Kế hoạch vận động và tiếp nhận đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa' trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022
 • Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 05/5/2022 - Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái năm 2022
 • Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 29/4/2022 - Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022
 • Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 28/4/2022 - Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2022-2030
 • Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 28/4/2022 - Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • Kế hoạch 60/KH-UBND ngày 03/3/2022 - Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2022 'Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh"
 • Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 40/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 • Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn thành phố Yên Bái đến năm 2030
 • Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Yên Bái trong năm 2021.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 45/KH-ATGT - Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2020.
 • 42/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
 • 03/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2025.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch 259/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 182/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Yên Bái năm 2019 và các năm tiếp theo.
 • 181/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
 • 179/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch 184/KH-UBND - Kế hoạch triển khai công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 180/KH-UBND - Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 172/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tưởng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch 170/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch 166/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"
 • (lần 2) Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • 1-30 of 66<  1  2  3  >