► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Báo cáo 174/BC-UBND ngày 19/5/2022 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
  • Thông báo 258/TB-UBND ngày 13/3/2022 - Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 02; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2022.
  • Báo cáo 82/BC-UBND ngày 13/3/2022 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02; phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2022.
  • Thông báo 155/TB-UBND ngày 18/02/2022 - Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 1/2022; tình hình tổ chức Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2022.
  • Chương trình 01/CTr-UBND ngày 15/01/2022 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
  • 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022