► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/4/2016 - Nghị quyết về kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật: 14/04/2016 3:30:00 CH
Lượt đọc: 520

  Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/4/2016 - Nghị quyết về kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020