► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định số 6358/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Yên Bái V/v: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2017 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
Ngày cập nhật: 29/12/2016 9:42:53 SA
Lượt đọc: 1980

 QUYẾT ĐỊNH

Số 6358/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Yên Bái

V/v: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2017 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2007;

Căn cứ Luật đầu tư công số: 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số: 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Hiệp định tài trợ Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc (gọi tắt là chương trình đô thị miền núi phía Bắc) ký ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia dưạ trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc của Bộ Xây dựng tháng 5/2014 và bản sửa đổi tháng 3/2015;

Căn cứ Văn bản số: 1119/UBND-XD ngày 19/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái;

 Căn cứ Nghị quyết số: 69/2016/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 - thành phố Yên Bái;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2017 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái”.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.  Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Yên Bái; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” và các đơn vị khác có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Quyết định 6358 tại đây

 Quyết định 6390 tại đây

 Quyết định 6789 tại đây 

 

 

Văn bản khác:

 • Công văn 3300/UBND-CA - Về việc cử cán bộ tham gia Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
 • Công văn 3229/UBND-VP - Về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.
 • Công văn 3291/UBND-VP - Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ họp Thường trực Thành ủy.
 • Giấy mời 21/GM-HĐND - 14h00; 02/12/2023 (Thứ Bảy); Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái; Mời họp Phiên thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố tháng 12/2023.
 • Công văn 3282/UBND-TNMT - Về việc chấn chỉnh công tác hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
 • Quyết định 5152/QĐ-UBND - Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất công trình Quỹ đất dân cư thôn Lương Thịnh (Đối diện Đền Lương Nham). Địa điểm: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái
 • Giấy mời 395/GM-BTHCC - 14h00; 01/12/2023 (Thứ Sáu); Tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) - Tầng 2 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; Hội nghị triển khai thực hiện Phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Công Lập và bả Lương Thị Nhanh, ông Lương Duy Phòng và bà Nguyễn Thị Bảo, ông Nguyễn Văn Mình và bà Lý Thị Lượng, ông Nguyễn Quang An và bà Phạm Thị Mai; ông Lương Ngọc Tân và bà Nguyễn Thị Lan; ông Trương Kim Đĩnh và bà Lương Thị Sơn thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình Quỹ đất dân cư thôn Lương Thịnh (đối diện Đền Lương Nham). Địa điểm: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
 • Giấy mời 393/GM-UBND - 14h00' ngày 30/11/2023 (thứ 5). Tại Di tích Đền, Chùa Văn Phú, xã Văn Phú. Mời làm việc thẩm định các pho tượng đề nghị tôn tượng vào di tích lịch sử văn hóa Đền, Chùa Văn Phú, xã Văn Phú.
 • Công văn 3275/UBND-VP - Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ họp Thường trực Thành ủy.
 • Giấy mời 392/GM-UBND - 14h00; 30/11/2023 (Thứ Năm); Phòng họp tầng 2 - UBND thành phố; Mời làm việc về Phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.
 • Giấy mời 391/GM-UBND - 14h00' ngày 30/11/2023 (Thứ Năm); Hội trường Thành ủy Yên Bái; Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.
 • Giấy mời 390/GM-HĐTĐ - 16h00; 28/11/2023 (Thứ Ba); Trung tâm IOC thành phố; Mời họp thẩm định các phương án xác định giá đất cụ thể để tỉnh tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi; giá đất cụ thể làm giá đấu giá quyền sử dụng đất; giá đất cụ thể làm giá giao đất tái định cư .
 • Giấy mời 389/GM-UBND - 14h00; 29/11/2023 (Phòng họp số 1, tầng 2 UBND thành phố; Buổi Làm việc kiểm tra, giảm sát tình hình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tại thành phố Yên Bái.
 • Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm, dự kiến cả năm 2023 (Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri 3 cấp).
 • Báo cáo 671/BC-UBND - Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026).
 • Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 13 (Kỳ cuối năm) Hội đồng nhân dân thành phố yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021.2026.
 • Công văn 3256/UBND-TTr - Về việc thực hiện Kết luận số 677- TBKL/TU ngày 25/10/2023 của Thành ủy Yên Bái.
 • Công văn 26/HĐND-VP - Về việc thay đổi số lượng cử tri tham gia tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 3 cấp ngày 30/11/2023.
 • Công văn 3252/UBND-VP - Về việc cung cấp chữ ký và mẫu dấu của các cơ quan, đơn vị.
 • Công văn 3205/UBND-VP Về việc thông báo lịch dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023 HĐND các cấp.
 • Công văn 3241/UBND-VP - Về việc chuẩn bị một số nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri 3 cấp trước kỳ họp cuối năm 2023 HĐND các cấp.
 • Công văn 3218/UBND-VP - Về việc xây dựng Chương trình công tác năm 2024.
 • Giấy mời 387/GM-UBND - Từ 14h00’ ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Thứ Sáu). Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) - Tầng 2 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Mời làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 02 hộ gia đình, cá nhân (ông Hoàng Văn Yên - địa chỉ: tổ 01, phường Đồng Tâm; bà Nguyễn Thị Yến - địa chỉ: tổ 04, phường Yên Ninh) thuộc diện thu hồi đất thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái - Hạng mục Đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm đến cầu Văn Phú.
 • Công văn 3195/UBND-VH&TT - V/v phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2116/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Yên Bái.
 • Công văn 3176/UBND-VP - cập nhật lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa số hóa đúng quy định.
 • 1-25 of 504<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >