► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Quyết định 2256/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2021 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • Quyết định 4853/QĐ-UBND - Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.
 • 29/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 28/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 27/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 26/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
 • 19/NQ-HĐND - Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 17/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương
 • 16/NQ-HĐND - Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thành phố Yên Bái
 • 15/NQ-HĐND - Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Yên Bái năm 2020
 • 14/NQ-HĐND - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 • Thực hiện Công văn số 1613/UBND-TP của UBND thành phố Yên Bái về việc triển khai thực hiện khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trang thông tin điện tử thành phố Yên Bái đăng tải nội dung của bộ tài liệu cụ thể như sau:
 • 2304/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2019 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”
 • Quyết định 73/QĐ-UBND - Về việc Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi năm 2019 ngân sách thành phố Yên Bái
 • Công văn số 24/UBND-TCNV - Về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 • Hướng dẫn Số 65-HD/BTGTU ngày 02/01/2018 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2019
 • Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Quyết định 5630/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 - Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2019 thuộc dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • Quyết định 5566/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 - Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
 • Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
 • Công văn 1382/UBND-TCKH - Về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.
 • Công văn 1419
 • Công văn 1291
 • Kế hoạch 16
 • 1-25 of 185<  1  2  3  4  5  6  7  8  >