► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THÀNH PHỐ YÊN BÁI


1- Vị trí, chức năng

- Là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

- Là cơ quan chuyên môn thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng... theo quy định. Chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy (bao gồm cả vai trò của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố là Phó Bí thư Thành ủy).

2.- Nhiệm vụ

2.1- Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(1) Nghiên cứu, đề xuất

- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, đề án, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trình Cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và nhiệm vụ do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra cấp ủy quyết định.

- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xốt, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hằng năm của cấp ủy và UBKT Thành ủy.

- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thành phố; tham gia ý kiến đối với các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thành phố.

(2) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

(3) Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy.

(4) Phối hợp: Với các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; với Ban Tổ chức cấp ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý; với các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy và các cấp ủy trực thuộc cấp ủy thành phố.

(5) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giao.

2.2- Đối với công tác thanh tra

(1) Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao,

(2) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thanh tra hằng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

(3) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

(4) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường.

(5) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

(6) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

(7) Về thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

(8) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố.

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao.

- Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(9) Về phòng, chống tham nhũng:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

- Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

(10) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

(11) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực thanh tra.

(12) Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra tỉnh.

(13) Quản lý công chức, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

(14) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

(15) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

DANH SÁCH

Lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái

 

                                         1. Ông Phạm Thế Hòa - Thủ Trưởng cơ quan

                                   2. Ông Vũ Hồng Lê - Phó Thủ trưởng

                                   3. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Thủ trưởng

                                   4. Bà Lương Thị Vân Anh - Chuyên viên

                                   5. Ông Đỗ Văn Sửu - Chuyên viên

                                   6. Bà Vũ Thị Hải Yến - Chuyên viên

                                   7. Bà Nguyễn Thị Thơm - Chuyên viên

                                          8. Bà Trần Thị Thanh Hường - Chuyên viên