► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 đạt 75,6%

Ngày xuất bản: 24/12/2021 5:34:00 CH

 Năm 2021, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ CCHC trên cả 6 lĩnh vực, gồm: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông; về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Nhận thức, trách nhiệm, tinh thần thái độ của cán bộ công chức xã, phường về CCHC, dân vận chính quyền, kỷ cương kỷ luật hành chính có chuyển biến tích cực góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã, nhất là của người đứng đầu.

 

Cán bộ Bộ phận phục vụ hành chính công phường Yên Ninh hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến

Riêng đối với lĩnh vực cải cách TTHC đã được các xã, phường triển khai tích cực, có nhiều cách làm cải tiến rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, như: Xã Tân Thịnh, Văn Phú, phường Yên Thịnh đã rút ngắn thời gian trả kết quả trong thủ tục cấp giấy chứng nhận xác nhận tình trạng hôn nhân; phường Yên Ninh thực hiện chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân trên địa bàn gặp khó khăn trong việc đi lại, già yếu trên giấy ủy quyền lĩnh lương hưu, ủy quyền nộp, nhận các giấy tờ hồ sơ; phường Nguyễn Phúc rút ngắn thời gian và việc đi lại của công dân trong việc khai sinh, khai tử và việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; xã Minh Bảo triển khai Ngày thứ 5 không hẹn… Các sáng kiến, cách làm hay đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của Bộ phận hành chính công thành phố và xã, phường đáp ứng hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thành phố đầu tư xây dựng trụ sở Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố với trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp; tỷ lệ hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ rất hài lòng đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là đạt 80,95%, vượt 20,59%; tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 đạt 75,6%, vượt 25,6%. Chất lượng phục vụ hành chính công có tính chuyên nghiệp cao, thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tạo lập môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn.

 

Việt Hà - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái