► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thông báo Triển khai sử dụng ứng dụng phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps”

Ngày xuất bản: 23/07/2021 10:02:00 SA

 

Giao diện phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps”

Thực hiện Công văn số 1031/STTTT-CNTT ngày 16/7/2021 của của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố, ứng dụng phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps”. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các phòng, ban, đơn vị thành phố tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện truy cập, khai thác và sử dụng phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps” theo đường link: https://bandocovid.yenbai.gov.vn Trang Thông tin điện tử thành phố tiến hành đăng tải nội dung giới thiệu, mục đích, ý nghĩa của phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps” cùng đường link: https://bandocovid.yenbai.gov.vn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố tổ chức tuyên truyền về sâu rộng mục đích, ý nghĩa, cách truy cập và sử dụng phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps” trong chương trình phát thanh thành phố và định kỳ nhắc lại để người dân nắm bắt được thông tin.

Đối với UBND các xã, phường tiến hành hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện truy cập, khai thác và sử dụng phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps” theo đường link: https://bandocovid.yenbai.gov.vn. Đồng thời chỉ đạo các các tổ chức đoàn thể, thôn, tổ dân phố tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân, các nhà hàng, nơi lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể… tại địa phương truy cập, tra cứu và sử dụng phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps” và viết tin, bài tuyên truyền về phần mềm “Bản đồ số dịch tễ Covidmaps” phát trên Đài Truyền thanh cơ sở xã, phường và định kỳ nhắc lại để người dân nắm bắt thông tin.

https://bandocovid.yenbai.gov.vn