► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: 96,9% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

Ngày xuất bản: 24/12/2020 8:30:00 SA

 Ban Chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa được thực hiện tốt, giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa.

 

Phường Đồng Tâm trao giấy công nhận khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020

Qua đó, mỗi gia đình đã tự ý thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Các phong trào do đoàn thể phát động đạt hiệu quả cao như: “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc, "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch" của Hội Liên hiệp phụ nữ, phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu" của Hội Cựu Chiến binh. Năm 2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Kết quả có tổng số 28.870 hộ trên địa bàn thành phố đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 96,9% số gia đình đăng ký, vượt 4,3% so với kế hoạch được giao

Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn thành phố gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng tổ nhân dân tự quản được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. 100% thôn, tổ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa. Qua bình xét năm 2020 có 123 thôn, tổ nhân dân, chiếm 96,9% đạt danh hiệu văn hóa, vượt 23,9% so với kế hoạch được giao. 12 thôn, tổ dân phố tiêu biểu được khen thưởng.

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo phong trào thành phố đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về quy trình đăng ký,  thủ tục và hồ sơ đề nghị công nhận  danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Kết quả tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có 221/240 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bằng 92%  đạt tiêu chuẩn văn hóa, vượt 2% so với chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái