► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Ngày xuất bản: 17/09/2021 9:17:00 SA

 Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã nỗ lực tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch được giao, qua đó Thành phố đã được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Gian hàng trưng bày các sản phẩm Ocop của các xã của thành phố Yên Bái

Thành phố Yên Bái hiện có xã Tuy Lộc, Minh Bảo là 2 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xã Âu Lâu đạt chuẩn nâng thôn mới nâng cao. Nét nổi bật là đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn đã được nâng lên rõ rệt, mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm vừa qua đạt 44,85 triệu đồng/người, vượt 24,6% so với mức đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo của các xã giảm còn 1,6%. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội tại xã Minh Bảo, Tuy Lộc; hoàn thành xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Thành phố tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lần đầu tiên thành phố đã tổ chức hội thảo xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cho cán bộ chủ chốt các xã, phường, qua đó để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thời phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ chủ chốt các xã, phường đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Đến nay thành phố đã có 3/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu. Các xã Văn Phú, Tân Thịnh đã đạt 3/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Xã Giới Phiên đạt 1/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các xã đã duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được, cụ thể là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm; duy trì và phát triển các mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao mức thu nhập cho người dân. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được duy trì và phát triển, hệ thống cây xanh, rãnh thoát nước được nâng cấp và duy tu bảo dưỡng, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, an ninh trật tự được được giữ vững.

Thành phố Yên Bái tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển văn hóa giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái