► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phỏng vấn đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái về công tác kiểm tra giám sát trong Đảng góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Ngày xuất bản: 16/10/2022 9:00:00 SA

  

 

Đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái

           

            Thưa quý vị và các bạn!

Thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Từ đó tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái.

PV: Cảm ơn đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi. Thưa đồng chí với vai trò tham mưu, thời gian qua, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?

Đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái: Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp ủy ban kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giao; đồng thời là cơ quan chuyển môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của cấp ủy, trong giai đoạn 2020-2021, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố đã tham mưu Thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 2025, ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các Cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, với Thường trực Hội đồng nhân dân, với Ủy ban nhân dân thành phố, với Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở trong thực hiện công tác kiêm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của ủy ban kiểm tra.

PV: Vậy kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ thành phố cụ thể là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái: Thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét xử lý kỷ luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, với tinh thần quyết liệt, chủ động, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định. Trong giai đoạn 2020-2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 78 tổ chức đảng và 307 đảng viên, giám sát theo chuyên đề đối với 62 tổ chức đảng và 144 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 39 tổ chức đảng; giám sát theo chuyển đề đối với 46 tổ chức đảng và 34 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên. 

PV: Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái: Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có thể nói yêu cầu và nhiệm vụ đối với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là rất nhiều. Thứ nhất, đối với cán bộ, kiểm tra viên, công chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên mỗn, nghiệp vụ và sự hiểu biết về tất cả các lĩnh vực để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ hai, đối với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, kiểm tratổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình tại cơ sở, nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời phòng ngừa, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để kiểm tra. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các địa bàn, lĩnh vực, vị trí dễ xảy ra vi phạm, nơi có đơn thư bức xúc, dư luận xã hội quan tâm hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả thấp. Ủy ban Kiểm tra cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, cần kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

PV: Vâng, một lần nữa, cảm ơn đồng chí Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành ủy Yên Bái đã tham gia cuộc trao đổi này.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)