► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai giảng lớp đảng viên mới đợt II, năm 2021

Ngày xuất bản: 07/06/2021 11:38:00 SA

 Sáng ngày 07/6/2021, Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II, năm 2021. Về dự và phát biểu buổi lễ có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí lãnh đạo, giảng viên Trung tâm cùng các đồng chí học viên.

 

Khai giảng lớp đảng viên mới đợt II, năm 2021

Tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II, năm 2021 có gần 60 học viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Yên Bái. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề là: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảngcách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tích cực và hội nhập quốc tế... kết thúc khóa học các học viên thi tốt nghiệp cuối khóa để đánh giá, xếp loại học tập.

Thông qua lớp học, giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận cính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy