► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ thành phố Yên Bái tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ngày xuất bản: 19/10/2022 9:01:00 SA

 Những năm qua, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Từ đó tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm.

 

Đồng chí Phạm Thế Hoà, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái trao đổi nhiệm vụ chuyên môn với cán bộ đơn vị

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá, ban hành 29 nghị quyết, đề án chuyên đề; 36 Chương trình hành động để triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển thành phố Yên Bái nhanh, bền vững, trở thành một trong các đô thị động lực của khu vực các tỉnh Tây Bắc có sức hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao và ứng phó với biến đổi khí hậu, theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn, Đề án của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng chí Phạm Thế Hoà, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái cho biết: “Nhận thức vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu mỗi năm, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố căn cứ Quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực, chuyên đề và địa bàn, đơn vị để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời tham mưu giúp Thành ủy triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo nội dung các văn bản như: Văn bản số 2042-CV/TU, ngày 27/5/2020 về việc chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 250-CV/TU ngày 05/01/2021 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị; Công văn số 414-CV/TU, ngày 14/5/2021 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

 

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái kiểm tra tại Đảng bộ Sự nghiệp Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái

Bên cạnh đó, Thành ủy phân công cấp ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tăng cường chỉ đạo và tham gia dự sinh hoạt tại cơ sở để giúp cấp ủy thành phố thực hiện công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với các địa phương. Chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ. Trong các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố thường xuyên báo cáo những vấn đề trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra các cấp để giúp cấp ủy kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả”. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 78 tổ chức đảng và 307 đảng viên về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ thành phố; việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận khéo, tôn giáo; việc lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện quy chế đối thoại với nhân dân; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác quân sự… Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các nội dung được kiểm tra, yêu cầu các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

  

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái thực hiện công tác kiểm tra tại Đảng ủy phường Nam Cường

Đối với công tác giám sát, cơ quan tham mưu thường xuyên chú trọng tiến hành giám sát thông qua các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ, cấp uỷ chi bộ và chi bộ trực thuộc, qua các báo cáo định kỳ của cấp uỷ cấp dưới. Trong giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp tiến hành giám sát đối với 62 tổ chức đảng và 144 đảng viên. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ ra khỏi Đảng. Cấp ủy các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền. Đảng viên bị xử lý kỷ luật đều nhận rõ sai phạm, khuyết điểm, không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng. Có 01 trường hợp đảng viên đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, qua kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã tăng hình thức kỷ luật lên cảnh cáo.

 

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái thực hiện giám sát chuyên đề tại Đảng ủy xã Giới Phiên

Đối với kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận, các tổ chức đảng được kiểm tra cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 46 tổ chức đảng và 34 đảng viên trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc, chế độ, nền nếp, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện các Quy định về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đã được xây dựng trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng chỉ đạo các tổ công tác phối hợp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời phát hiện những khó khăn cần giải quyết, những vấn đề mới phát sinh để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phòng ngừa được vi phạm; đồng thời tạo tiền đề, căn cứ sát, đúng cho việc thẩm định, nhận xét, đánh giá công tác cán bộ, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

  

Cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Yên Bái đang trao đổi nhiệm vụ chuyên môn

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái khẳng định: “Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đã chủ động, kịp thời sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã xây dựng. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng thẩm quyền. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tập trung quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm Truyền thông & Văn hóa thành phố Yên Bái)