► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày xuất bản: 10/08/2022 10:33:00 SA

Sáng ngày 10/8/2022, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể đồng chí cán bô đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của BCH TW Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Đặc biệt, trong chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, các đại biểu tập trung nghiên cứu 11 vấn đề hạn chế trong sử dụng đất đai mà Nghị quyết đã chỉ ra, 6 nguyên nhân dẫn đến những hạn chế tồn tại, 5 quan điểm của Đảng về sử dụng đất đai, 3 mục tiêu cơ bản và 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5, nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền phường, tạo bầu không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn Đảng bộ, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Thu Hồng - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái