► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

 

BẢNG GIỜ TÀU

 

HÀ NỘI - YÊN BÁI - LÀO CAI

MÁC TÀU

HÀ NỘI ĐI

YÊN BÁI ĐẾN

YÊN BÁI ĐI

LÀO CAI ĐẾN

SP1

21h10

1h00

1h20

5h35

SP3

21h50

1h52

2h05

6h15

SP5

19h40

23h22

23h45

4h22

SP7

20h35

0h22

0h35

4h55

LC1

22h00

2h38

2h53

7h20

LC3

6h10

10h41

10h56

16h35

LC5

22h35

3h22

3h37

8h05

LC7

23h05

4h12

4h27

9h05

YB1

12h55

18h00

 

 

 

LÀO CAI – YÊN BÁI – HÀ NỘI

MÁC TÀU

LÀO CAI ĐI

YÊN BÁI ĐẾN

YÊN BÁI ĐI

HÀ NỘI ĐẾN

SP2

20h15

0h19

0h33

4h55

SP4

21h00

1h09

1h24

5h15

SP6

21h30

1h55

2h10

6h55

SP8

19h30

23h42

23h55

4h20

LC2

18h45

23h09

23h25

4h05

LC4

09h15

14h57

15h12

20h15

LC6

18h05

22h30

22h40

3h20

LC8

22h10

2h41

2h56

7h25LB

YB2

 

 

6h45

12h00