► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

THÔNG BÁO: Số 2049/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Yên Bái Thời gian thi tuyển và một số nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã, thành phố Yên Bái năm 2021
Ngày cập nhật: 19/08/2021 10:10:00 SA
Lượt đọc: 0

 THÔNG BÁO

Số 2049/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Yên Bái

Thời gian thi tuyển và một số nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã, thành phố Yên Bái năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 9/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái năm 2021; Công văn số 1131/UBNC-NC ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 889/TB-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021;

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo thời gian thi tuyển và các nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã, cụ thể như sau:

I. Thời gian thi tuyển.

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm.

- Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Tin học. Thời gian thi 30 phút.

Thời gian tổ chức thi vòng 1: 19/9/2021.

2. Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Thời gian thi 180 phút.

- Thời gian tổ chức thi: 10/10/2021.

II. Nội dung ôn tập.

1. Môn tin học:

 Kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn.

2. Môn kiến thức chung.

- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/11/2019;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 15/6/2015; Luật sửa đổi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

3. Môn chuyên ngành.

a) Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch:

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chúng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 01/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chúng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

b) Lĩnh vực Địa chính – đô thị (nông nghiệp) – xây dựng và môi trường

- Luật đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/202

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Chương IV, Nghị định số 15/2021 ngày 3/3/2021 của Chính phủ về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

-Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố về thời gian và nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021./.

Báo cáo khác:

  • Thông báo 176/TB-TTPTQĐ ngày 12/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 01 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo số 10/TB-KT ngày 01/7/2021 của phòng Kinh tế thành phố Yên Bái - Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trì "Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm thành phố Yên Bái năm 2021".
  • Thông báo số 756/TB-CATP ngày 30/6/2021 của Công an thành phố Yên Bái - Thông báo về công tác đăng ký cư trú và cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Yên Bái
  • Thông báo 114/TB-TTPTQĐ ngày 21/5/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái Thông báo Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất Kè chống sạt lở bờ Sông Hồng (Đoạn qua khu vực Cầu Tuần Quán). Địa điểm phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 415/TB-TTPTQĐ ngày 28/12/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái Thông báo Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất Kè chống sạt lở bờ Sông Hồng (Đoạn qua khu vực Cầu Tuần Quán). Địa điểm phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • 31-35 of 300<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >