► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

THÔNG BÁO: Số 2049/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Yên Bái Thời gian thi tuyển và một số nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã, thành phố Yên Bái năm 2021
Ngày cập nhật: 19/08/2021 10:10:00 SA
Lượt đọc: 0

 THÔNG BÁO

Số 2049/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Yên Bái

Thời gian thi tuyển và một số nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã, thành phố Yên Bái năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 9/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái năm 2021; Công văn số 1131/UBNC-NC ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 889/TB-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021;

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo thời gian thi tuyển và các nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã, cụ thể như sau:

I. Thời gian thi tuyển.

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm.

- Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Tin học. Thời gian thi 30 phút.

Thời gian tổ chức thi vòng 1: 19/9/2021.

2. Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Thời gian thi 180 phút.

- Thời gian tổ chức thi: 10/10/2021.

II. Nội dung ôn tập.

1. Môn tin học:

 Kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn.

2. Môn kiến thức chung.

- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/11/2019;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 15/6/2015; Luật sửa đổi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

3. Môn chuyên ngành.

a) Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch:

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chúng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 01/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chúng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

b) Lĩnh vực Địa chính – đô thị (nông nghiệp) – xây dựng và môi trường

- Luật đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/202

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Chương IV, Nghị định số 15/2021 ngày 3/3/2021 của Chính phủ về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

-Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố về thời gian và nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021./.

Báo cáo khác:

  • Quyết định 4189/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng mỏ Fenspat Công ty Cổ phần Khoáng sản Vilacera. Địa điểm: Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 4132/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (khu dân cư nông thôn mới) quỹ đất giáp mặt đường u Cơ - Giáp điểm 5B, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 3948/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/11/2016, số 3061/QĐ-UBND ngày 18/11/2016, số 1715/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 và số 1717/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt, điều chỉnh Hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 37 với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Địa điểm: Xã Văn Phú và phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 3860/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Đê chống ngập sông Hồng khu vực Giới Phiên. Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 4044/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm giá tính tiền giao đất tái định cư phục vụ việc bố trí tái định cư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Lẫm A, Bách Lẫm B và các công trình khác (giai đoạn 1). Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  • 51-55 of 294<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >