► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Ngày xuất bản: 03/12/2018 8:18:00 SA

 KẾ HOẠCH

Số 224/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Yên Bái

Về triển khai thực hiện kê khai, công khai  minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

  

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

- Kê khai, công khai tài sản phải trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

- Công tác triển khai kê khai, công khai minh bạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đúng quy trình, thời gian quy định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN KÊ KHAI, CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN:

1. Đối tượng có nghĩa vụ  kê khai tài sản, thu nhập:

- Cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Quyết định số 5174 / QĐ-UBND ngày  31 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái.

2. Nội dung kê khai tài sản, thu nhập:

- Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập, giải trình nguồn gốc tăng tài sản thu nhập Bản kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục II) và Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

 Các cơ quan, đơn vị địa phương có thể tải phụ lục kê khai tài sản tại tại Trang thông tin điện tử UBND thành phố Yên Bái:

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/ Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND thành phố.

- Tài sản, thu nhập phải kê khai thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm theo Điều 4 Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

3. Hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập:

Các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức công khai bản kê khai tài sản thu nhập như sau:

3.1. Công khai bằng hình thức niêm yết:

Các phòng, ban, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện các nội dung sau:

- Xác định, bố trí vị trí, địa điểm niêm yết;

- Danh sách người kê khai ở vị trí niêm yết;

- Bản kê khai của từng cán bộ, công chức, viên chức;

- Tổ chức tiếp nhận thông tin phản hồi khi niêm yết;

- Thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết;

- Lập biên bản kết quả niêm yết phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; gửi biên bản công khai và báo cáo kết quả thực hiện theo PHỤ LỤC IV BÁO CÁO MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ) gửi về Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố.

3.2. Công khai bằng hình thức tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập; có đại diện Công đoàn hoặc Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

- Chủ trì cuộc họp quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc minh bạch, tài sản, thu nhập;

- Cán bộ, công chức, viên chức đọc bản kê khai, tài sản thu nhập;

- Các thành phần dự họp trao đổi và chất vấn về nội dung Bản kê khai;

- Cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có).

- Chủ trì cuộc họp nhận xét, đánh giá, kết luận cuộc họp;

- Thư ký cuộc họp ghi biên bản và tổng hợp ý kiến phản ánh, thắc mắc và gửi Biên bản, PHỤ LỤC IV BÁO CÁO MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ) gửi về Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố.

4. Thời gian tổ chức, thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

- Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 08/12/2018: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2018.

Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; lập sổ theo dõi việc giao nhận Bản kê khai.

Ban hành kế hoạch và danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã được phê duyệt gửi tới các phòng, ban, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã, phường.

- Từ ngày 09/12/2018 đến ngày 22/12/2018: Cán bộ, công chức viên chức có nghĩa vụ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo Phụ lục II Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

 (Ghi đầy đủ các nội dung trong bản kê khai, nếu không có tài sản ở mục nào thì ghi “Không” và Ký tên vào từng tờ và ký, ghi rõ họ tên vào tờ cuối của Bản kê khai).

- Từ ngày 23/12/2018 đến ngày 16/01/2019: Các phòng ban, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố, như sau:

Đối với cán bộ thuộc Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý (nộp 01 bản chính và 01 bản photo);

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy quản lý  (nộp 01 bản chính và 02 bản photo);

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân thành phố quản lý (nộp 01 bản chính và 02 bản photo);

Lưu ý: Sau khi kiểm tra tính đầy đủ của các bản kê khai tài sản phải phải có chữ ký nhận của chuyên viên Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, sau đó các đơn vị để lưu hồ sơ.

- Từ ngày 17/01/2019 đến ngày 27/02/2019: Các phòng ban, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện công khai Bản kê khai, lập biên bản và báo cáo tình hình kê khai, công khai tài sản thu nhập theo mục 3.1 và 3.2 của Kế hoạch này.

- Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 10/03/2019: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố tổng hợp tình hình thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị năm 2018 và gửi báo cáo theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức viên chức các cơ quan đơn vị theo đúng quy định.

Báo cáo chỉ rõ các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân không thực hiện kê khai, công khai đúng theo các nội dung kế hoạch.

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai nội dung Kế hoạch này tới các đơn vị trường học thuộc sự nghiệp giáo dục thành phố, đôn đốc các đơn vị trường học tổ chức kê khai, công khai và nộp bản kê khai, biên bản, báo cáo kết quả kê khai công khai minh bạch tài sản về Cơ quan Tổ chức - Nội vụ theo đúng quy định.

3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường quán triệt, đôn đốc cán bộ, công chức viên chức của đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và nộp bản kê khai theo đúng quy định.

- Kiểm tra tính đầy đủ của bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo Phụ lục II, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Tổ chức Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Sau khi thực hiện công khai, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường hoàn chỉnh và nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

     - Báo cáo việc triển khai thực hiện tổ chức minh bạch và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (nội dung báo cáo phải nêu được quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quy định về minh bạch tài sản; kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; đề xuất, kiến nghị nếu có).

- Các Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân (theo mẫu);

- Các biên biên bản họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị (theo mẫu);

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh báo cáo về UBND thành phố (qua Cơ quan Tổ chức - Nội vụ) theo số điện thoại 02163.863.321 để  thống nhất, giải quyết./.

 

Tải Kế hoạch 224/KH-UBND và các biểu mẫu tại đây

 

 

THỦ TỤC KHÁC

 • Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 • Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn thành phố Yên Bái đến năm 2030
 • Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Yên Bái trong năm 2021.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 45/KH-ATGT - Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2020.
 • 42/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
 • 03/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2025.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch 259/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 182/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Yên Bái năm 2019 và các năm tiếp theo.
 • 181/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
 • 179/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch 184/KH-UBND - Kế hoạch triển khai công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 180/KH-UBND - Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 172/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tưởng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch 170/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch 166/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"
 • (lần 2) Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 117/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).
 • Kế hoạch 97/KH-BCĐ - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 82/KH-UBND - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
 • Kế hoạch 40/KH-UBND - Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 39/KH-BCĐ - Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.
 • Kế hoạch 38/KH-UBNDTP-NDVTU - Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.
 • Kế hoạch 37/KH-BCĐ - Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ "Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"
 • Kế hoạch 41/KH-UBND - Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Yên Bái giai đoạn 2018-2020.
 • Kế hoạch 12/KH-UBND - Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • 1-30 of 54<  1  2  >