► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thành phố Yên Bái - Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Ngày xuất bản: 10/09/2018 5:13:00 CH

 

KẾ HOẠCH

Số 182/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thành phố Yên Bái

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Trong dịp Tết Trung thu năm 2018


Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-BCĐATTP ngày 31/8/2018 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái, về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018.

Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch và triển khai công tác như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết Trung thu. Thông qua việc kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân.

Kiểm tra đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu của các cấp, các ngành từ cấp thành phố đến các xã, phường.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ ngày 7/9/2018 đến ngày 28/9/2018.

2. Phạm vi: Triển khai đồng loạt trên địa bàn 17/17 xã, phường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm:

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để giáo dục, phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh, thành phố về ATVSTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh ATTP và kiến thức khoa học về ATVSTP cũng như các kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến đến người dân.

Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc truyền tải các kiến thức về an toàn thực phẩm đến người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm.

* Nội dung tuyên truyền:

+ Đối với cơ sở sản xuất: Phổ biến tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định. Tuyên truyền các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm, công bố sản phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm.

+ Đối với cơ sở kinh doanh: Tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh, nơi bán sản phẩm, quy định về nhập khẩu thực phẩm, quy định công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm, quy định về vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm cam kết kinh doanh bánh Trung thu có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định.

+ Đối với người tiêu dùng: Tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm, phổ biến kiến thức để người dân lựa chọn, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, kiểm tra kỹ thuật nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng, không sử dụng bánh đã mốc, hỏng.

2. Tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

2.1.Tổ chức các đoàn kiểm tra:

Tại thành phố: Giao cho phòng Y tế chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức 01 đoàn kiểm tra liên ngành; tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm cung cấp trong dịp Tết Trung thu như: bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát.... Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 của Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các xã, phường.

Tại xã, phường: Giao cho Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Trung thu các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm đã được phân cấp quản lý.

2.2. Nội dung kiểm tra:

* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung kiểm tra các nội dung:

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện phải cấp giấy);

+ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

+ Quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; .

+ Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

+ Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng; việc kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, lưu mẫu.

. + Việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu.

+ Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

* Đối với Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp:

+ Kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu: Công tác phổ biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn các hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương để tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Kết quả kiểm tra, xử lý của các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2018.

3. Tổng kết báo cáo:

Kết thúc đợt triển khai các ban ngành, đơn vị, UBND các xã, phường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố (Phòng Y tế, điện thoại: 0211.3812.767) trước ngày 24/9/2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế thành phố (Cơ quan Thường trực của BCĐ)

Phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ban ngành, UBND xã, phường về bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu.

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, tổ chức kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống, kinh doanh bánh, kẹo, hoa quả, các đồ uống giải khát, đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu .

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) theo quy định trước ngày 25/9/2018.

2. Trung tâm Y tế thành phố:

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm, phổ biến kiến thức và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo Trạm y tế các xã, phường phổ biến tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm, kiến thức và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, tham mưu cho UBND các xã, phường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, hoa quả, các đồ uống giải khát, đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn quản lý chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền,

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất, thuốc và lực lượng thường trực sẵn sàng phát hiện điều tra sớm vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định (nếu có).

- Báo cáo kết quả thực hiện về phòng Y tế thành phố trước ngày 24/9/2018 theo đúng quy định.

3. Phòng Kinh tế thành phố

- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ban ngành, UBND xã, phường về bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về kiến thức và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm tra các đối tượng có nguy cơ cao ATVSTP trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn theo quy định quản lý nhà nước.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo đúng quy định. 4. Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố

- Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về VSATTP trong nhân dân cũng như các kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng đến người dân, đồng thời quản lý chặt chẽ nội dung thông tin, quảng cáo về VSATTP.

- Kịp thời đưa tin, tuyên truyền để phổ biến các kiến thức, quy định về các hoạt động của vệ sinh an toàn thực phẩm và các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm trên phương tiện thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với phòng Y tế, phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh và thành phố về ATVSTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh ATTP và kiến thức khoa học về ATVSTP theo hệ thống ngành dọc.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Chỉ đạo Trạm y tế, các ngành, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân Luật An toàn thực phẩm, kiến thức và pháp luật về ATTP.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu đã được phân cấp quản lý.

- Lãnh đạo chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra các vụ ngộ độc lớn tại địa bàn cấp mình quản lý.

- Trên đây là kế hoạch Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018 thành phố Yên Bái, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.



Tải Kế hoạch 182/KH-UBND tại đây

THỦ TỤC KHÁC

 • Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 • Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn thành phố Yên Bái đến năm 2030
 • Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Yên Bái trong năm 2021.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 45/KH-ATGT - Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2020.
 • 42/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
 • 03/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2025.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch 259/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 182/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Yên Bái năm 2019 và các năm tiếp theo.
 • 181/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
 • 179/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch 184/KH-UBND - Kế hoạch triển khai công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 180/KH-UBND - Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 172/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tưởng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch 170/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch 166/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"
 • (lần 2) Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 117/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).
 • Kế hoạch 97/KH-BCĐ - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 82/KH-UBND - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
 • Kế hoạch 40/KH-UBND - Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 39/KH-BCĐ - Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.
 • Kế hoạch 38/KH-UBNDTP-NDVTU - Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.
 • Kế hoạch 37/KH-BCĐ - Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ "Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"
 • Kế hoạch 41/KH-UBND - Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Yên Bái giai đoạn 2018-2020.
 • Kế hoạch 12/KH-UBND - Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • 1-30 of 54<  1  2  >