► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày xuất bản: 28/12/2018 12:00:00 SA

 

Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018

Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 19/12/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy Yên Bái xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Thông qua nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố nhằm tăng cường, nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 khóa XII của Đảng, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

2- Yêu cầu

- Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của chi bộ, đảng bộ.

- Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do cấp ủy tổ chức, gắn với yêu cầu tự giác nghiên cứu, học tập, liên hệ học tập và làm theo Bác trong thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền ở cơ sở và chi bộ.

II- NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU TRONG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

1- Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

- Tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW, ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2- Tài liệu và báo cáo viên

2.1- Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt

- Tài liệu Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW, ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2.2- Báo cáo viên

- Ban Thường vụ, cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 tại cấp ủy.

- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2019 hoặc phân công cho các đồng chí trong cấp ủy, báo cáo viên cấp ủy tham gia truyền đạt. Trường hợp gặp khó khăn về báo cáo viên có thể mời báo cáo viên của cấp ủy cấp trên.

III-  TỔ CHỨC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

1- Đối với cấp thành phố: Tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh (công tác tại thành phố), báo cáo viên Thành ủy.

- Thời gian: ½ ngày, từ 14h00, thứ 6, ngày 14/12/2018, thực hiện theo chương trình của Trung ương.

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Yên Bái.

2- Đối với cấp cơ sở

- Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở, lãnh đạo đơn vị trường học, trạm y tế xã, phường chưa phải là đảng viên.

- Thời gian: ½ ngày, hoàn thành trước ngày 25/01/2019. Trong đó: Ngoài thời gian nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2019, dành thời gian hướng dẫn nội dung viết thu hoạch cho cán bộ, đảng viên.

- Nội dung: Những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt thực hiện học tập và làm theo Bác tại chi bộ, cơ quan, đơn vị và đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

* Lưu ý:

Các yêu cầu cụ thể về nội dung, tài liệu, báo cáo viên và các yêu cầu khác trong tổ chức nghiên cứu học tập Chuyên đề năm 2019 tại cơ sở thực hiện theo quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

IV- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng

Chủ động nghiên cứu và chỉ đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan tới 03 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

- Các chi bộ nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở các chi bộ; chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Định kỳ, chi bộ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng, đưa vào cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2019, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

2- Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; chú ý các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng Nhân dân, dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và kết hợp với các đợt phát động, tổng kết thi đua.

3- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của tổ chức mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

V- CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

1- Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong năm 2019; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019); 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019).

Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

2- Các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Chuyên đề năm 2019, kế hoạch triển khai thực hiện của các cấp ủy bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

Cấp ủy các tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe, nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị tuyên truyền, học tập cần tập trung giới thiệu những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề.

3- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2019 tới đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ nay đến hết Quý I/2019.

4- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phổ biến, thông tin, tuyên truyền về nội dung Chuyên đề năm 2019; kịp thời phản ánh tình hình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề trong toàn thành phố.

VI- CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019. Coi trọng việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở và chi bộ; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả tổ chức học tập và triển khai thực hiện với cấp ủy cấp trên theo quy định.

VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chuyên đề năm 2019 đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu.

Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả học tập, quán triệt, tuyền truyền, triển khai thực hiện chuyên đề với Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy), trước ngày 25/01/2019.

2- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Chuyên đề năm 2019 tới đoàn viên, hội viên, nhân dân. Báo cáo kết quả công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2019 trên địa bàn thành phố với Thường trực Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 25/01/2019.

3- Giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu cụ thể hóa nội dung Chuyên đề năm 2019 vào Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện.

- Phối hợp, chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 236-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung Chuyên đề năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Tải Kế hoạch 123-KH/TU tại đây

 

THỦ TỤC KHÁC

 • Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 • Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Yên Bái về Thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn thành phố Yên Bái đến năm 2030
 • Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Yên Bái trong năm 2021.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 45/KH-ATGT - Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2020.
 • 42/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
 • 03/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2025.
 • Kế hoạch 260/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch 259/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • 182/KH-UBND - Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Yên Bái năm 2019 và các năm tiếp theo.
 • 181/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
 • 179/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch 184/KH-UBND - Kế hoạch triển khai công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 180/KH-UBND - Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 172/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tưởng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch 170/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch 166/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"
 • (lần 2) Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 117/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).
 • Kế hoạch 97/KH-BCĐ - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019
 • Kế hoạch 82/KH-UBND - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
 • Kế hoạch 40/KH-UBND - Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 39/KH-BCĐ - Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.
 • Kế hoạch 38/KH-UBNDTP-NDVTU - Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.
 • Kế hoạch 37/KH-BCĐ - Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ "Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"
 • Kế hoạch 41/KH-UBND - Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Yên Bái giai đoạn 2018-2020.
 • Kế hoạch 12/KH-UBND - Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • 1-30 of 54<  1  2  >