► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Chương trình 01/CTr-UBND ngày 15/01/2022 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Ngày cập nhật: 02/03/2022 9:32:00 SA
Lượt đọc: 42