► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

10B. Thông báo số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018 - Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018
Ngày cập nhật: 17/10/2018 5:31:00 CH
Lượt đọc: 948

 THÔNG BÁO

Số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018

Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018

 

Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3 tháng cuối năm 2018; đồng chí Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018; nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kết luận như sau:

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018:

Trong 9 tháng đầu năm 2018, bám sát chỉ đạo của tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành của tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, giám sát của HĐND thành phố, cùng với sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ, do đó tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 và cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đô thị được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều tuyến phố, tuyến đường trên địa bàn thành phố cơ bản đã thông thoáng, trật tự đô thị được thiết lập. Văn hóa - xã hội có chuyển biến, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện; công tác thanh tra, tiếp dân đảm bảo theo luật định, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vướng mắc của người dân. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Thu ngân sách đạt thấp. Tiến độ triển khai các dự án kinh tế còn chậm. Một số công trình XDCB, GPMB triển khai chậm tiến độ, nhiều vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời, triệt để. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đánh đất, vận chuyển đất vẫn còn tình trạng đổ đất không phép, sai phép vẫn còn xảy ra; tình hình vi phạm trật tự đô thị, vi phạm hành lang, hè phố, lòng lề đường diễn ra hầu hết tại các phường; tình trạng một số hộ dân tự xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép vẫn xảy ra. Chưa tập trung xử lý vi phạm đối với các điểm tập kết, kinh doanh cát sỏi trái quy định. Việc quản lý hoạt động quảng cáo còn để xảy ra vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn lao động vẫn xảy ra. Tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng gia tăng, phức tạp nhất là liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB. Công tác cải cách hành chính chưa thực sự rõ nét, hiệu quả chưa cao. Những tồn tại, hạn chế nêu trên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm cần khắc phục để triển khai tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2018.

Nguyên nhân: Ngoài một số nguyên nhân khách quan, chủ yếu vẫn là những nguyên nhân chủ quan, đó là: Một số phòng, ban, xã, phường chưa bám sát vào Nghị quyết, chủ trương của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố nên thiếu chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ; chưa quyết tâm, quyết liệt trong trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý XDCB, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, đánh đất, vận chuyển đất, cải cách hành chính. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chưa đồng bộ. Công tác tham mưu cho UBND thành phố xử lý đối với một số nội dung công việc còn chậm, chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

II. Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018:

Ngoài các nhiệm vụ đã xây dựng năm 2018, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung:

Tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND thành phố khóa XIX. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2019. Phối hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2000. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường: Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà đảm bảo theo đúng trình tự, quy định. Hoàn thành dự thảo đề án xây dựng xã trở thành phường. Triển khai Đề án sắp xếp và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tập trung xây dựng, triển khai việc thành lập, kiện toàn Bộ phận phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái.

Chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm) của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

a) Về phát triển kinh tế:

* Giao phòng Kinh tế thành phố tham mưu:

- Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả năm đạt 458 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển kinh tế, đảm bảo nghiệm thu, giải ngân theo đúng quy định. Nhân rộng các dự án phát triển kinh tế hiệu quả, trong đó quan tâm mở rộng diện tích trồng rau an toàn gắn với cơ cấu sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận NTM đối với 04 xã Văn Tiến, Văn Phú, Phúc Lộc, Giới Phiên và đề nghị “Thành phố hoàn thành công tác xây dựng Nông thôn mới”. Tập trung thực hiện danh mục các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2018-2020.

- Triển khai kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân đúng cơ cấu giống, khung thời vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động phòng chống thiên tai. Đặc biệt, chỉ đạo theo dõi chặt chẽ dịch tả lợn Châu Phi.

- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm đạt 7.700 tỷ đồng. Phấn đấu giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn cả năm đạt 40 triệu USD.Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030”. Tăng cường nắm bắt, kiểm soát tình hình lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tham mưu phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Yên Bái.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cả năm đạt 1600 tỷ đồng. Tập trung nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển CN-TTCN. Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp; kiểm tra, rà soát lại các điều kiện cụm công nghiệp Âu Lâu để kịp thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư.

b) Công tác tài chính ngân sách:

* Giao Chi cục Thuế thành phố:

- Thực hiện rà soát, nắm chắc đối tượng, địa chỉ của từng khoản thu, từng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tham mưu giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2018 theo Văn bản 2073/UBND-TC ngày 05/9/2018.

- Tập trung chỉ đạo, xử lý thu hồi dứt điểm nợ đọng thuế. Thực hiện hiện quyết các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

- Tham mưu xây dựng phương án quản lý chống thất thu trong việc đánh đất, san tạo mặt bằng trên địa bàn.

* Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương:

- Đối với các đơn vị đã hoàn thành và khả năng sớm hoàn thành chỉ tiêu thụ ngân sách theo kế hoạch, tiếp tục tập trung quyết liệt đối với công tác thu, yêu cầu không được dấu nguồn, để lại nguồn thu cho năm tiếp theo. Đối với các đơn vị số thu còn thấp tập trung thu, chủ động tìm, khai thác nguồn thu bù đắp đảm bảo thu cân đối ngân sách.

- Điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định trong phạm vị dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao và khả năng ngân sách của cấp mình, không đề nghị bổ sung chi hoạt động thường xuyên ngoài dự toán; chủ động rà soát cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm chi tiêu trong những ngày cuối năm để tập trung kinh phí đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo và các nhiệm vụ chi thiết yếu.

- Không tổ chức các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trừ các đoàn đã có kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm 26/9/2018, hoặc các trường hợp thật cần thiết được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cấp phép.

- Rà soát, chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản chi cho con người như tiền lương, phụ cấp, chế độ đối tượng chính sách. Trường hợp kinh phí bố trí dự toán còn thiếu so với nhu cầu thì kịp thời báo cáo UBND thành phố không để chế độ, chính sách chậm đến người được hưởng hoặc nợ đọng kéo dài sang năm 2019. Kết thúc năm 2018 báo cáo quyết toán theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm, thất thoát, tiêu cực trong việc chi trả tiền lương, phụ cấp và các chính sách, chế độ cho các đối tượng.

- Chủ động rà soát đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2018, nếu trường hợp thu ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã dự kiến giảm so với dự toán được giao thì ngay từ đầu quý IV năm 2018 tạm giữ lại 50% dự toán dự phòng ngân sách các cấp để chủ động xử lý cân đối ngân sách của thành phố và của cấp xã

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

- Phối hợp với Chi cục thuế thành phố theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND thành phố đối với những đơn vị thu ngân sách dự kiến giảm so với dự toán giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi, giám sát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách tại các cấp, nhất là cấp xã trong những ngày cuối năm, nhất là khoản chi cho con người, chi hoạt động thường xuyên, không để xảy ra tình trạng lạm chi, chi vượt nguồn, vượt dự toán, nợ nần dây dưa.

- Kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm để chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân điều hành, thu, chi ngân sách không đúng quy định, không thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sắp xếp, cắt, giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chi dẫn đến lạm chi, chi sai chế độ hoặc chi vượt quá khả năng ngân sách.

- Rà soát không để nguồn chi đã được cấp nhưng đến ngày 31/10/2018 vẫn chưa triển khai thực hiện. Phối hợp với BCH Quân sự thực hiện quyết toán kinh phí phòng chống bão lũ đảm bảo đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo về các nhiệm vụ cho phát sinh ngoài dự toán thực hiện từ nguồn kinh phí dự phòng của thành phố từ đầu năm 2018 đến nay.

c) XDCB, QLĐT, TNMT:

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hàng tháng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, đầu tư xây dựng, chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển.

- Tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sách các dự án khác, không cho chuyển nguồn sang năm sau đối với nhà thầu thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong khâu tổ chức thực hiện dự án.

* Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:

- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình, chi phí xây dựng, tiến độ thi công, thực hiện các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 994/UBND-XD ngày 21/5/2018 và Kết luận của BTV Thành ủy. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ cần thiết để triển khai thi công các công trình theo kế hoạch năm 2019 ngay từ Qúy I/2019.

- Rà soát, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan, khẩn trương tiến hành khởi công công trình đường từ thôn Hai Luồng kết nối với Quốc lộ 37 trên địa bàn xã Âu Lâu. Làm việc với UBND xã Âu Lâu, Công ty TNHH Tân Phú và các đơn vị liên quan để bàn giao công trình trạm bơm thôn Cửa Ngòi theo quy định trong tháng 10/2018. Chỉ đạo nhà thầu thi công tuyến đường Bảo Lương có biện pháp thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành Bộ đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi đối với Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” trên cơ sở đồng thuận của các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi trong phạm vi của dự án để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo Văn bản số 2353/UBND-TNMT ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh.

* Phòng Quản lý đô thị thành phố:

- Nâng cao hiệu quả của Tổ công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố kịp thời phát hiện sai sót, tham mưu xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu không đảm bảo năng lực, để chậm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân hoặc không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo đối với nền đất để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Văn Phú. Kiểm tra chất lượng tuyến đường Bảo Lương chú ý chất lượng về mặt đường và cống thu nước.

- Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường: Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà đảm bảo theo đúng trình tự, quy định. Hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc không gian đô thị trong tháng 10/2018; hoàn thành dự thảo đề án xây dựng xã trở thành phường, trong đó cần xem xét, nghiên cứu trên cơ sở thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái xong trước ngày 05/11/2018.

- Tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép vi phạm hành lang kè sông Hồng. Kiểm tra khắc phục hậu quả việc san lấp, đổ đất mặt bằng của các hộ dân phía thượng lưu cống tròn D150, lý trình 1+339,34m thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tuần Quán theo Văn bản 105/BQLDA-QLDA ngày 05/10/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố. Kiểm tra triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT và TTĐT trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác cấp phép xây dựng, cấp phép san tạo mặt bằng, nhất là kiểm tra, hậu kiểm tra sau cấp phép. Xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và các trường hợp vi phạm quy hoạch phát sinh mới. Xây dựng kế hoạch, phương án chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết Kỷ Hợi năm 2019.

* Giao phòng TNMT, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố. Rà soát sắp xếp cán bộ hợp lý, chuyển cán bộ đã được tăng cường sang làm nhiệm vụ chỉnh lý biến động đất đai về làm việc tại bộ phận giải phóng mặt bằng. Tăng cường làm ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát, thực hiện các bước theo trình tự về triển khai dự án giải phóng mặt bằng công trình xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thành phố tại xã Giới Phiên.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phố rà soát giải quyết đảm bảo theo đúng quy định các tồn tại, vướng mắc liên quan đến hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 100 hộ dân tại tổ 20, phường Yên Ninh trước ngày 20/10/2018.

- Đẩy nhanh quy trình hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan tổ chức đấu giá các quỹ đất xong trong tháng 11/2018. Tham mưu xây dựng danh mục phát triển quỹ đất năm 2019. Rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng xã, phường, xây dựng kế hoạch tháo gỡ, tập trung lực lượng hỗ trợ đối với từng xã, phường theo phương pháp cuốn chiếu.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép; quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi còn dối dư sau thi công, nhất là các công trình kè sông, kè suối. Đẩy nhanh tiến độ công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tham mưu lập điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019; tổ chức thống kê đất đai năm 2018 cấp xã hoàn thành trước ngày 01/2/2019, cấp huyện hoàn thành trước ngày 16/2/2019 theo Văn bản số 2287/UBND-TNMT ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh.

d) Văn hoá - xã hội:

* Giao phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh, thành phố. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; Chủ động rà soát lại các tiêu chí đánh giá, tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018, đảm bảo thực chất. Triển khai kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các xã, phường tiến hành rà soát các tuyến đường trên địa bàn, yêu cầu tháo dỡ đối với những băng zôn, biển quảng cáo cũ rách, treo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị.

* Giao phòng Y tế thành phố: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh trang thiết bị y tế; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Kiểm tra công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học năm học 2016-2019. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án sắp xếp trạm y tế liên xã, phường.

* Giao phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố: Tiếp tục đôn đốc tiến độ xây nhà và giải ngân kinh phí hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg. Hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo nghề, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018. Triển khai đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2018. Triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2018. Tham mưu xây dựng Đề án “chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” xong trong tháng 11/2018.

* Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tham mưu hoàn thiện thủ tục đạt chuẩn quốc gia đối với các trường MN Thanh Bình, MN Ngọc Lan, TH&THCS Văn Tiến. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý và triển khai tốt các nhiệm vụ công tác năm học 2016- 2019. Nắm bắt tình hình công tác xã hội hóa của trường tiểu học và THCS Văn Tiến, tiến hành thanh tra, kiểm tra nếu có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên trên cơ sở đã rà soát quy mô ghép lớp học tại các trường mầm non và tiểu học, trong đó hướng dẫn cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn, quy trình chặt chẽ và phải có căn cứ pháp lý đối với việc hợp đồng giáo viên.

e) Về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tiếp dân:

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh khiếu kiện đông người phức tạp.

* Giao Công an thành phố: Đảm bảo tốt tình hình ANTT, TTXH trên địa bàn. Tăng cường nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; mở các đợt cao điểm tập trung đấu tranh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2019. Tiếp tục triển khai thu thập thông tin dân cư theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư theo kế hoạch.

* Giao Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Xây dựng kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng năm 2019. Làm tốt công tác chuẩn bị khám sức khỏe và tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2018).

* Giao phòng Tư pháp thành phố: Đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin theo Văn bản 2320/UBND-NC ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị thẩm định các văn bản pháp luật theo quy định, nhất là các quy định, quyết định của UBND thành phố.

f) Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

* Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo Bộ phận hành chính công của thành phố, UBND các xã đi vào hoạt động theo chỉ đạo của tỉnh. Tham mưu kiện toàn lại hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố; Kiện toàn đối với chức danh lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Rà soát đánh giá thực trạng mô hình hoạt động của Ban quản lý chợ; xây dựng phương án chuyển đổi đảm bảo hợp lý.

- Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 272-KL/TU ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2021 theo Văn bản số 2269/UBND-NC ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh. Rà soát, sắp xếp lại các Tổ dân phố tự quản theo phương án sau khi sáp nhập lại các thôn, tổ dân phố.

- Phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy triển khai Kế hoạch số 14-KH/BDV-UBND ngày 26/4/2018 phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018. Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh. Tham mưu tốt công tác kiểm tra cải cách hành chính, công tác dân vận, công tác bảo vệ Bí mật nhà nước đảm bảo hiệu quả.

g) UBND các xã, phường:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ tại thông báo kết luận này, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tập trung tuyên truyền về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, thực hiện xử phạt ngay đối với các xe chở đất quá khổ, quá tải theo thẩm quyền. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 28/8/2018 của Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở.

- Giao UBND xã Văn Phú: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố: Thông báo và hướng dẫn các hộ dân 2 bên đường tỉnh lộ 168 điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp với quy định mới. Kiểm tra, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh loại đất thu hồi để xây dựng công trình Trung tâm thể dục thể thao xã.

- Giao UBND xã Tân Thịnh: Xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép của hộ ông Kim trên đất nông nghiệp tại thôn Trấn Ninh 3 trước ngày 20/10/2018.

- Giao UBND xã Phúc Lộc: Phối hợp với Ban quản lý dự án trong việc khắc phục sụt lún đường làm nghiêng các cột điện; Bố trí lực lượng giải quyết dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị tại cổng bệnh viện 500 giường. Báo cáo thành phố trước ngày 30/10/2018.

- Giao UBND phường Yên Thịnh: Yêu cầu nhà thầu khắc phục dứt điểm hậu quả việc đổ đất tại khu vực trường Mầm non Yên Thịnh, phường Yên Thịnh trong tháng 10/2018.

- Giao UBND xã Minh Bảo: Làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để kiểm tra, giải quyết việc khai thác khoáng sản trái phép, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2018.

- Giao UBND phường Yên Ninh: Kiểm tra, xử phạt các xe chở đất quá khổ, quá tải, không có bạt che đậy theo quy định của pháp luật tại tổ 16, 20 đang thi công hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 100 hộ dân.

- Giao UBND xã Văn Tiến phối hợp với phòng GDĐT kiểm tra giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến công tác quản lý, công tác xã hội hóa của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Tiến.

h) Giao Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo này đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Thẩm định chặt chẽ, phối hợp với các đơn vị nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố do các đơn vị tham mưu; riêng đối với các quyết định liên quan đến xây dựng cơ bản yêu cầu đơn vị tham mưu ký từng trang văn bản. Đôn đốc các đơn vị rà soát kết quả giải quyết ý kiến của cử tri, tham mưu các nội dung của UBND thành phố trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố.

i) Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Ngoài các nhiệm vụ phân công theo quy chế làm việc tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khối thực hiện các nhiệm vụ được giao; các đồng chí thành viên UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, chỉ đạo giải quyết, xử lý các công việc đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Giao đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác cải cách hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giải ngân đúng kế hoạch. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng vi phạm kè sông Hồng, vi phạm tập kết, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn.

- Giao đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai theo đúng chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/02/2018. Tổ chức triển khai quyết liệt kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị trong 3 tháng cuối năm 2018 đảm bảo có hiệu quả. Chủ trì giao ban hằng tuần về công tác trật tự đô thị để đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch đề ra, phân công rõ ràng đối với các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường có liên quan trong công tác quản lý đô thị, nhất là trật tự đô thị, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Xác định rõ trách nhiệm cụ thể và kịp thời chấn chỉnh, phê bình đối với các cá nhân, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện không tốt, thiếu hiệu quả. Chỉ đạo đoàn kiểm tra cải cách hành hành chính, công tác bảo vệ bí mật nhà nước kiểm tra đánh giá thực chất việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý đối với các đơn vị để xảy ra sai phạm.

- Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo phòng Giáo dục đào tạo, các xã, phường nắm bắt kịp thời công tác xã hội hóa tại các nhà trường, theo đó làm rõ nội dung đơn của công dân liên quan đến trường TH&THCS Văn Tiến.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 3 tháng cuối năm 2018. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đồng thời chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung thông báo./.

Báo cáo khác:

 • 11C. Báo cáo số 313/BC-UBND - Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 11.A Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.
 • 11B. Thông báo số 388/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018.
 • 10A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
 • 9B. Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018 - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018.
 • 8B. Thông báo 245/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố phiên họp thường kỳ tháng 8/2018
 • 8A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố - Tình hình thực hiện phát triển KT-XH tháng 7/2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX)
 • 6C. Thông báo số 186/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
 • 1-10 of 17<  1  2  >