► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
Ngày cập nhật: 30/07/2018 9:18:00 SA
Lượt đọc: 664

  

Quyết định

Số 3414/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Yên Bái

Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số: 4779-VN được ký ngày 15/7/2010 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA); Hiệp định tài trợ số: 5476-VN ngày 17/6/2014 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA);

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia dưạ trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc của Bộ Xây dựng tháng 5/2014 và bản sửa đổi lần 2 tháng 9/2017;

Căn cứ Văn bản số 1119/UBND-XD ngày 19/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”;

Căn cứ Văn bản số 12/HĐND-XD ngày 28/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái về việc Chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Yên Bái,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

1. Lý do điều chỉnh.

Do nguồn vốn IDA bố trí đến nay không đảm bảo để khởi công các hạng mục công trình như đã đăng ký ban đầu tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 (tổng số vốn IDA đăng ký tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 là 8.339.000USD ≈ 187.244 triệu đồng; số vốn đã bố trí đến thời điểm này là 25.602 triệu đồng).   

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Điều chỉnh thời gian khởi công, hoàn thành các hạng mục công trình, cụ thể:

- Theo Kế hoạch tăng cường đã phê duyệt tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017, thời gian hoàn thành hạng mục Xây dựng khu tái định cư 100 hộ dân là năm 2018 nay điều chỉnh hoàn thành trong năm 2019.

- Các hạng mục công trình: Trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non Hoa Ban, trường mầm non Sơn Ca, đường trục B phường Nguyễn Thái Học, cầu tổ 3 phường Hợp Minh, hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến chính khởi công và hoàn thành trong năm 2019.

- Các hạng mục công trình: Đường Nguyễn Khắc Nhu, đường thôn Đá Đen phường Hợp Minh, đường Tuần Quán, đường Trần Bình Trọng phường Nam Cường, kè hồ Hòa Bình, kè suối Ngòi Yên, đường Điện Biên - Yên Ninh (phía công ty CPTVKT), đường Điện Biên - Yên Ninh (phía Sở Y tế), đường Yên Thế, đường 7C khởi công năm 2019 hoàn thành năm 2020. 

2.2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.  Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố Yên Bái; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” và các đơn vị khác có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Tải Quyết định 3414/QĐ-UBND tại đây

 

Văn bản khác:

 • Thực hiện Công văn số 1613/UBND-TP của UBND thành phố Yên Bái về việc triển khai thực hiện khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trang thông tin điện tử thành phố Yên Bái đăng tải nội dung của bộ tài liệu cụ thể như sau:
 • 2304/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2019 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”
 • Quyết định 73/QĐ-UBND - Về việc Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi năm 2019 ngân sách thành phố Yên Bái
 • Công văn số 24/UBND-TCNV - Về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 • Hướng dẫn Số 65-HD/BTGTU ngày 02/01/2018 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2019
 • Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Quyết định 5630/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 - Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2019 thuộc dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • Quyết định 5566/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 - Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
 • Giấy mời 192
 • Thông báo 633
 • Thông báo 180
 • Công văn 1340
 • Giấy mời 1335 xã phường
 • Giấy mời 135 kèm chương trình
 • Thông báo 491
 • Giấy mời 185
 • Công văn 22
 • Công văn 1326
 • Công văn 1322
 • Công văn 1319
 • Giấy mời 19
 • Công văn 1317
 • Công văn 1498
 • Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
 • Cong van 1497
 • 1-25 of 208<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >