► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
Ngày cập nhật: 30/07/2018 9:18:00 SA
Lượt đọc: 92

  

Quyết định

Số 3414/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Yên Bái

Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số: 4779-VN được ký ngày 15/7/2010 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA); Hiệp định tài trợ số: 5476-VN ngày 17/6/2014 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA);

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia dưạ trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc của Bộ Xây dựng tháng 5/2014 và bản sửa đổi lần 2 tháng 9/2017;

Căn cứ Văn bản số 1119/UBND-XD ngày 19/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”;

Căn cứ Văn bản số 12/HĐND-XD ngày 28/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái về việc Chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Yên Bái,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

1. Lý do điều chỉnh.

Do nguồn vốn IDA bố trí đến nay không đảm bảo để khởi công các hạng mục công trình như đã đăng ký ban đầu tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 (tổng số vốn IDA đăng ký tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 là 8.339.000USD ≈ 187.244 triệu đồng; số vốn đã bố trí đến thời điểm này là 25.602 triệu đồng).   

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Điều chỉnh thời gian khởi công, hoàn thành các hạng mục công trình, cụ thể:

- Theo Kế hoạch tăng cường đã phê duyệt tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017, thời gian hoàn thành hạng mục Xây dựng khu tái định cư 100 hộ dân là năm 2018 nay điều chỉnh hoàn thành trong năm 2019.

- Các hạng mục công trình: Trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non Hoa Ban, trường mầm non Sơn Ca, đường trục B phường Nguyễn Thái Học, cầu tổ 3 phường Hợp Minh, hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến chính khởi công và hoàn thành trong năm 2019.

- Các hạng mục công trình: Đường Nguyễn Khắc Nhu, đường thôn Đá Đen phường Hợp Minh, đường Tuần Quán, đường Trần Bình Trọng phường Nam Cường, kè hồ Hòa Bình, kè suối Ngòi Yên, đường Điện Biên - Yên Ninh (phía công ty CPTVKT), đường Điện Biên - Yên Ninh (phía Sở Y tế), đường Yên Thế, đường 7C khởi công năm 2019 hoàn thành năm 2020. 

2.2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.  Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố Yên Bái; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” và các đơn vị khác có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Tải Quyết định 3414/QĐ-UBND tại đây