► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND - Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 Tải Quyết định 20/2017/QĐ-UBND tại đây

VĂN BẢN KHÁC

 • Quyết định 1042/2018/QĐ-UBND - Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.. của phòng Tư pháp thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 1002/QĐ-UBND - Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái
 • Quyết định 1001/QĐ-UBND - Quyết định về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch số 69/KH-UBND - Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018.
 • Thông báo 31/TB-UBND - Thông báo về việc thực hiện nghi thức quốc tang đồng chí Phan Văn Khải.
 • Công văn số 214/UBND-VP - Về việc thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
 • Chường trình 211/CTr-UBND - Chương trình phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
 • Quyết định 3683/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của UBND thành phố, thị, xã.
 • Chương trình 35/CT-UBND - Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố Yên Bái.
 • Hướng dẫn 01/HD-STNMT - Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích ..... trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • 1-10 of 126<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >