► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nghiêm Văn Tuân, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lực, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Danh Hậu, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Lê Văn Tiến và bà Bế Văn Liên, thôn Châu Giang 2
 • Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc đối với ông Lê Văn Tiến và bà Bế Thị Liên tại thôn Xuân Lan xã Tuy L
 • Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc đối với bà Nguyễn Thị Vinh tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Y
 • Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Đinh Công Tuấn tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên B
 • Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Phạm Thị Thúy tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Hoàng Thị Ngọ tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Nguyễn Thị Sơn tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bá
 • Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Nguyễn Thị Chúc tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên B
 • Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Nguyễn Thị Ngọ tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bá
 • Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Lê Thị Xuân tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
 • Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Nguyễn Thị Mỹ tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Phạm Thị Lý tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
 • Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Cao Phú Quang tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bá
 • Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Vũ Văn Tiến tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
 • Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Nguyễn Thị Liễu tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên B
 • Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Nguyễn Văn Bằng tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên
 • Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Tạ Thị Trường tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Nguyễn Văn Cầu tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên B
 • Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập.... hộ gia đình ông Cao Chu Nhất, thôn 2
 • Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập.... hộ gia đình ông Nguyễn Trường Giang,
 • 151-175 of 193<  1  2  3  4  5  6  7  8  >