► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Tuyên truyền nâng cao chất lượng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • ► Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017
 • ► Quyết định số 6358/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Yên Bái V/v: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2017 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Quyết định số 5159/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2016 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 28/10/2016 - Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU và NGhị quyết số 32-NQ/TU, ngày 26/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa (XVIII)
 • ► Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1230/QSDĐ/516/UBTP do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 11/7/2003 mang tên hộ gia đình bà Dương Thị Hoa - Ông Trần Đình Biên cư trú tại tổ 33 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • ► Công văn 637/UBND-VP - Về việc triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/7/2016 thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • ► Công văn số 637/UBND-V_ - Về việc triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/7/2016 thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • ► Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/5/2016 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ YÊN BÁI Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố Yên Bái. 1. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái: 48 người. 2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu: 30 người. 3. Tổng số những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái: 30 người. (có danh sách kèm theo) Điều 2. Ủy ban bầu cử thành phố Yên Bái, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban bầu cử các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. Tải Nghị quyết 02/NQ-UBBC
 • ► Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 - Về việc phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư tăng cường năm 2016 thuộc Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • 41-50 of 141<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >