► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Công văn số 214/UBND-VP - Về việc thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
 • ► Chường trình 211/CTr-UBND - Chương trình phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
 • ► Quyết định 3683/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của UBND thành phố, thị, xã.
 • ► Chương trình 35/CT-UBND - Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố Yên Bái.
 • ► Hướng dẫn 01/HD-STNMT - Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích ..... trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • ► Quyết định 550/QĐ-UBND - Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
 • ► Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội thuộc Dự án “Phát triển các đô thị động lực - tiểu dự án Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”
 • ► Quyết định số 4618/QĐ-BCĐ - Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Yên Bái.
 • ► Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 - Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Resettlement plan for integrated urban development project, Yen Bai city - Yen Bai province
 • 21-30 of 141<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >