► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Hướng dẫn 01/HD-STNMT - Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích ..... trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • ► Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội thuộc Dự án “Phát triển các đô thị động lực - tiểu dự án Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”
 • ► Quyết định số 4618/QĐ-BCĐ - Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Yên Bái.
 • ► Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 - Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Resettlement plan for integrated urban development project, Yen Bai city - Yen Bai province
 • ► Kế hoạch tái định cư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
 • ► Hướng dẫn số 28-HD/TU ngày 04/12/2017 của Thành ủy Yên Bái Hướng dẫn sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đửc, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 • ► Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND thành phố Yên Bái Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2017 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Quyết định 20/2017/QĐ-UBND - Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • ► Quyết định 19/2017/QĐ-UBND - Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, NĐ 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và NĐ 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
 • 1-10 of 113<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >