► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND thành phố Yên Bái Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2017 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Quyết định 20/2017/QĐ-UBND - Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • ► Quyết định 19/2017/QĐ-UBND - Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, NĐ 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và NĐ 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
 • ► Thông báo số 653/TB-UBND - Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018.
 • ► Công văn số 769-CV/TU ngày 14/8/2017 của Thành ủy Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư.
 • ► Công văn số 770-CV/TU ngày 15/8/2017 của Thành ủy Yên Bái về việc triển khai Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .
 • ► Công văn số 771-CV/TU ngày 15/8/2017 của Thành ủy Yên Bái về việc tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
 • ► Công văn số 571/SNV-CCVC-XDCQ - v/v hướng dẫn thực hiện mưc lương cơ sở 1.300.000đ theo NĐ 47/2017/NĐ-CP
 • ► Kế hoạch 60-KH/TU (Thành ủy Yên Bái) - Kế hoạch thực hiện các nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
 • ► Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017
 • 1-10 of 106<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >