► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Kế hoạch 109-KH/TU ngày 04/10/2018 của Thành ủy Yên Bái - Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX
 • ► Hướng dẫn 64-HD/BTGTU ngày 05/10/2018 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
 • ► Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 31/8/2018 của Thành ủy Yên Bái Về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
 • ► Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • ► Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 • ► Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách thành phố Yên Bái năm 2017 chuyển sang năm 2018
 • ► Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái năm 2017
 • ► Nghị quyết số: 08 /NQ-HĐND, ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái năm 2019
 • ► Công văn số 1128-CV/TU ngày 10/7/2018 của Thành ủy Yên Bái Về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác quảng bá sản phẩm văn học, nghệ thuật báo chí đợt 2 (2018-2020)
 • ► Thông báo số 192/TB-VPĐP ngày 09/7/2017 Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
 • 1-10 of 143<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >