► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • 507/UBND-PTP - Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

  Ngày xuất bản: 24/03/2020 10:07:00 SA

 • 506/UBND-PTP - Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

  Ngày xuất bản: 24/03/2020 10:06:00 SA

 • 55/BC-UBND - Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

  Ngày xuất bản: 24/03/2020 10:05:00 SA

 • 34/KH-HĐPH - Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 12/02/2020 3:46:00 CH

 • 33/KH-UBND - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2020.

  Ngày xuất bản: 12/02/2020 3:41:00 CH

 • 194/QĐ-UBND - Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

  Ngày xuất bản: 22/01/2020 8:21:00 SA

 • Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018.

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 9:30:00 SA

 • Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 9:20:00 SA

 • Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc tuyên truyền trong tuyển trọng, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 9:18:00 SA

 • Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Ngày xuất bản: 12/11/2019 3:26:00 CH

 • 1-10 of 11<  1  2  >