► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.852.387; Email: ubnd.tp@yenbai.gov.vn 

 

 

          1. Đồng chí Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 

a) Lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động chung của Ủy ban nhân dân thành phố và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính - ngân sách; tổ chức và cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và công tác thống kê của thành phố; Công tác cải cách hành chính (không bao gồm lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính) và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố. 

- Các lĩnh vực công tác thuộc khối Nội chính, bao gồm: Đảm bảo quốc phòng, an ninh (không bao gồm công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh), Thanh tra, Tư pháp (không bao gồm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chứng thực; hộ tịch); Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Xem xét, quyết định xử lý các vi phạm hành chính; phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức theo luật định. 

- Những nhiệm vụ lớn, đột xuất, phức tạp có tác động và phạm vi ảnh hưởng rộng thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, tài nguyên môi trường, văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc... 

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố; Trưởng các ban: Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Ban Chỉ đạo an toàn giao thông, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố; Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản. Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực công tác trực tiếp chỉ đạo, điều hành. 

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các cơ quan; Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Chi cục Thống kê thành phố và các xã, phường: Giới Phiên, Đồng Tâm. 

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trước tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đối với lĩnh vụ được phân công. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các công việc khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đi vắng hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền. 

Là người được ủy quyền phát ngôn của thành phố. Phụ trách công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân thành phố. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các lĩnh vực công tác: 

a) Lĩnh vực văn hoá, xã hội : Giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thanh niên, phụ nữ; văn hoá nghệ thuật, du lịch, thể dục thể thao; thông tin tuyên truyền, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh, tư pháp, lao động việc làm, người có công; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo; tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc và công tác ngoại vụ của thành phố. 

b) Được ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tham gia các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực được phân công, phụ trách và theo quy định của pháp luật. 

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Làm nhiệm vụ Trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của thành phố; Ban Biên tập trang Thông tin điện tử; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ của thành phố; Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Trưởng các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo những lĩnh vực công tác trực tiếp phụ trách. 

đ) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách đối với các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố (thuộc lĩnh vực Cơ quan HĐND, UBND thành phố), Phòng Tư pháp, các tổ chức hội đặc thù thuộc lĩnh vực xã hội; Trung tâm y tế, các trường học, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc khối văn hoá - xã hội và các xã, phường: Nam Cường, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công. 

3. Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trước tập thể Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các lĩnh vực công tác: 

a) Công tác Tài nguyên và Môi trường; Quản lý xây dựng cơ bản; Quản lý đô thị (trừ lĩnh vực: Quản lý trật tự đô thị; Cấp phép xây dựng; quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép; Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; mở lối rẽ qua hành lang theo phân cấp quản lý việc cấp phép đánh đất, đổ đất, vận chuyển đất). Trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình của tỉnh triển khai trên địa bàn thành phố. 

b) Được ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tham gia các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực được phân công, phụ trách và theo quy định của pháp luật. Phụ trách công tác Thi hành án dân sự. 

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo những lĩnh vực công tác trực tiếp phụ trách và công tác thi hành án dân sự... Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách đối với các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các xã, phường: Tân Thịnh, Hồng Hà, Yên Thịnh, Nguyễn Phúc, Minh Tân. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công. 

4. Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố: 

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố, trước tập thể UBND thành phố đối với lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: 

a) Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, du lịch, dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, khuyến công, khuyến nông; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác khoa học công nghệ. Phụ trách các Cụm Công nghiệp của thành phố. 

b) Công tác quản lý đô thị bao gồm các nội dung: Quản lý trật tự đô thị; Cấp phép xây dựng; quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép; Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; mở lối rẽ qua hành lang theo phân cấp; quản lý việc cấp phép đánh đất, đổ đất, vận chuyển đất. 

c) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình của thành phố. 

d) Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo những lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn; Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán hàng giả, Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin; Ban Chỉ đạo ISO của thành phố; Chủ tịch Hội đồng khoa học thành phố; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thành phố; Chủ tịch Hội làm vườn thành phố... 

đ) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân và xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

e) Được ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ủy quyền tham gia các vụ án hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực được phân công phụ trách và theo quy định của pháp luật. 

f) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách đối với các cơ quan: Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Ban Quản lý chợ Yên Bái; Đội Quản lý trật tự đô thị và các xã, phường: Minh Bảo, Văn Phú, Tuy Lộc, Hợp Minh, Âu Lâu. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố; Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố về các lĩnh vực: 

- Tổng hợp hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Tham mưu hoạt động của Ban Tiếp công dân thành phố; công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố; Trang thông tin điện tử thành phố; Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Công tác ngoại vụ, công tác Dân tộc của thành phố; 

b) Tham mưu, giúp việc và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

c) Giúp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công. 

6. Đồng chí Nguyễn Tiến Đỗ, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Công an: 

a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an toàn thành phố. 

b) Là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố, Phó trưởng ban an toàn giao thông thành phố; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo khác của thành phố liên quan nhiệm vụ chuyên môn của Công an thành phố theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

7. Đồng chí Lê Ngọc Sâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự: 

a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang thành phố. 

b) Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo khác của thành phố liên quan nhiệm vụ chuyên môn của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

8. Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động công tác Nội vụ của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng. 

b) Tham mưu trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến các phương án tổ chức cán bộ theo phân cấp trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Trực tiếp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính của thành phố. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

9. Đồng chí Phạm Thế Hòa, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra-Thanh tra thành phố: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động công tác Thanh tra của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

10. Đồng chí Nguyễn Viết Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính - Ngân sách; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

11. Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Kinh tế:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kinh tế thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế trang hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh hợp tác xã nông lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học công nghiệp và thương mại. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý hoạt động tại các Cụm công nghiệp. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

12. Đồng chí Mã Đức Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở, công sở vật liệu xây dựng, giao thông. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

13. Đồng chí Cao Quý Duy, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

14. Đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: Lao động, việc làm, dạy nghề; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

15. Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

16. Đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Y tế: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Y tế thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế, dược; mỹ phẩm, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

17. Đồng chí Hoàng Thị Hồng Diệp, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

18. Đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tư pháp: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tư pháp. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực; bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.