► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.852.387; Email: ubnd.tp@yenbai.gov.vn 

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

     1. Ông Đỗ Đức Minh                - Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy,

                                                                       Chủ tịch UBND thành phố

         Điện thoại: 0216.3.862.764

          Email: doducminh@yenbai.gov.vn

         Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

      2. Ông Nguyễn Yên Hiền       - Chức vụ: Phó Chủ tịch TT. UBND thành phố.

          Điện thoại: 0216.3.852.671

          Email: nguyenyenhien@yenbai.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng cơ bản; Tài nguyên môi trường.      

 

      3. Ông Hoàng Quốc Cường   - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố.

          Điện thoại: 0216.3.814.130

          Email: hoangquoccuong@yenbai.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, TMDL, Quản lý đô thị... 

   

      4. Ông Nguyễn Ngọc Trúc        - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố.

          Điện thoại: 0216.3.862.763

          Email: nguyenngoctruc@yenbai.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã hội.