► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh

Điện thoại: 02163.892.557

Email: tramkhuyennong.tp@yenbai.gov.vn;

 

Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn sau đây gọi chung là khuyến nông, trên địa bàn thành phố nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chịu sự quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trạm Khuyến nông thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

Địa điểm làm việc: Do Ủy ban nhân dân thành phố bố trí.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản.

- Hướng dẫn và cung cấp thông tin đến người sản xuất bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

- Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho người sản xuất.

- Xây dựng mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất.

- Xây dựng các mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

- Tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về: Đất đai, thuỷ sản, thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh về phát triển nông nghiệp, thuỷ sản.

- Dịch vụ trong các lĩnh vực pháp luật, tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, giá cả, đầu tư tín dụng, xây dựng dự án, cung cấp vật tư kỹ thuật, thiết bị và các hoạt động khác có liên quan đến nông nghiệp, thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, hỗ trợ trong việc lập các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, ngành nghề nông thôn của tỉnh theo đúng pháp luật.

- Tư vấn, hỗ trợ phát triển, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

- Tư vấn, hỗ trợ quản lý, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Quản lý và điều hành cán bộ khuyến nông của thành phố trong việc thực hiện công tác khuyến nông ở cơ sở và kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác khuyến nông tại địa phương.

- Nắm vững tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các hoạt động khuyến nông trên địa bàn để báo cáo định kỳ, đột xuất với Uỷ ban nhân dân huyện, Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị có liên quan.

- Quảng bá giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng nông lâm sản trên địa bàn; giúp nông dân tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

 - Quản lý tài chính, tài sản được giao và đội ngũ cán bộ, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phân công.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Đức Huy

Trạm trưởng

2  Nguyễn Hùng Thanh Phó Trạm trưởng