► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG NGUYỄN PHÚC

 

Địa chỉ: Tổ 29 - Phường Nguyễn Phúc

Điện thoại: 02163.866.421

Email: ubndphuongnguyenphuc@yenbai.gov.vn; nguyenphucyb@gmail.com

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Trần Đức Tiến                   - Bí thư Đảng ủy

                                                              Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

 

      2. Ông Kim Xuân Hiệp                   - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                              

      3. Ông Ngô Kim Ngọc                    - Phó Bí thư Đảng ủy, 

                                                               Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Bà Nguyễn Thị Mai                     - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,

                                                                Bí thư Đoàn Thanh niên,

 

 

      5. Ông Nguyễn Thanh Sơn           - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Bà Lê Thị Thơm                        - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Tăng Giáp Khương           - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8.  Ông Vũ Chí Nam                      - Chủ tịch Hội Nông dân

 

      9. Bà Trần Thị Tuyết                      - Chủ tịch Hội Phụ nữ