► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG HỢP MINH

 

Địa chỉ: Phường Hợp Minh;

Điện thoại:  0216.3.713.425;

Email: ubndphuonghopminh@yenbai.gov.vn; ubndhopminh@gmail.com;

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

 

 

      1. Ông Tống Xuân Toản          - Bí thư Đảng ủy

                                                        Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      2. Ông Trịnh Quyết Thắng       - Phó Bí thư Đảng ủy  

 

      3. Ông Lê Đức Minh                - Phó Bí thư Đảng ủy,

                                                         Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      4. Ông Đỗ Mạnh Thường         - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

      5. Ông Lê Biên Giới                  - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

      6. Ông Đỗ Quang Trung            - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      

      7. Ông Hà Long Giang              - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

      8. Bà Nguyễn Thị Hoa               - Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

      9. Ông Trần Văn Vang               - Chủ tịch Hội Nông dân

 

    10. Bà Hà Thị Ly                          - Bí thư Đoàn Thanh niên