► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG THANH TRA THÀNH PHỐ

Điện thoại  : 0216.3.851.112

Email: thanhtra.tp@yenbai.gov.vn

Danh sách cán bộ: 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Phạm Thế Hòa

Chánh Thanh tra

2

Phạm Thị Hồng Nhiễu

Phó Chánh Thanh tra

3

Lê Minh Hoàng

Phó Chánh Thanh tra

4

Trần Thị Thanh Hường

Chuyên viên

5

Nguyễn Giang Nam

Cán bộ hợp đồng

 

           Chương I: Vị trí và Chức năng

 Điều 1. Vị trí

 Thanh tra thành phố Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Thanh tra thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Chức năng

Thanh tra thành phố Yên Bái có chức năng tham mưu cho UBND thành phố Yên Bái quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chương II: Nhiệm vụ và Quyền hạn

Điều 3. Thanh tra thành phố Yên Bái có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch ỦUBND thành phố, Thanh tra thành phố.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, của UBND các xã, phường;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

3. Giúp UBND cấp thành phố quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Chương III: Cơ cấu tổ chức và Biên chế

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Thanh Tra thành phố có Chánh thanh tra, các Phó chánh Thanh tra, các thanh tra viên và công chức khác.

- Chánh thanh tra thành phố chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thành phố.

- Các phó chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Chánh thanh tra và Phó chánh thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo phân cấp và theo quy định của Luật Thanh tra.   

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Thanh tra thành phố, do Chủ tịch UBND thành phố cân đối và giao hàng năm trong tổng biên chế được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố, để đơn vị tổ chức thực hiện.

Chương IV: Điều khoản thi hành

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Quy định này, Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị và quy định nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc.

          Trong quá trình hoạt động nếu có vướng mắc, Chánh Thanh tra thành phố cùng với Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.