► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ thành phố: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Ngày xuất bản: 07/09/2017 12:49:00 CH

 

 Các chi, đảng bộ cơ sở luôn chú trọng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

   Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05, thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cũng như các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Truyền thanh thành phố Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Đình Bế - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái về những kết quả bước đầu, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

   Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Yên Bái?

  Đ.c Vũ Đình Bế - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

   Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban xây dựng Đảng, các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Xây dựng kế hoạch toàn khoá và kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra sát thực, cụ thể, có xác định thời gian phấn đấu và phân công trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện.

   Đối với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ thành phố xác định tập trung vào xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, nói đi đôi với làm; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu đi đầu, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Bí thư cấp uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; xác định nội dung đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính...

   Đảng bộ thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố và cơ sở gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ để đánh giá những việc làm được, chưa làm được theo kế hoạch cá nhân xây dựng và đề ra những nội dung cần khắc phục trong thời gian tiếp theo.

   Thành uỷ đã ban hành hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thành phố. Căn cứ hướng dẫn của Thành uỷ, các chi, đảng bộ cơ sở, phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đã lựa chọn kết cấu, nội dung và hình thức thể hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ được tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong tập thể trước khi ban hành để triển khai thực hiện. Sau khi lấy ý kiến, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; đồng thời, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị mình.

   Thành ủy Yên Bái cũng đã triển khai xây dựng mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn, xây dựng 18 mô hình, điển hình tiên đăng ký với tỉnh. Đồng thời, xây dựng trên 100 tập thể, cá nhân mô hình, điển hình tiên tiến tại các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, đoàn thể thành phố để tổ chức thực hiện.  

   Phóng viên: Thành phố đã xác định những nội dung đột phát nào nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, thưa đồng chí?

   Đ.c Vũ Đình Bế - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái: Ngày 31/5/2017, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU xác định rõ các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, đó là:

   Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm; giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chủ đề và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

   Trong đó, Thành uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như: Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các đoàn thể nhiệm kỳ 2017-2022; đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đảm bảo kế hoạch đề ra; chỉ đạo 5 xã (Tân Thịnh, Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên, Phúc Lộc) tiếp tục triển khai các bước xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch; chỉ đạo triển khai xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn WB đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng công trình theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị (trong đó tập trung vào công tác trật tự đô thị); lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố theo quy định và sắp xếp tổ chức cơ sở đảng theo Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

   Phóng viên: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa đồng chí?

   Đ.c Vũ Đình Bế - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành uỷ Yên Bái tập trung vào 06 nhiệm vụ, giải pháp sau:

   Một là: Hướng dẫn tập trung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đi vào chiều sâu. Tiếp tục củng cố, nhân rộng những mô hình, điển hình tiến tiến làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Hai là: Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2017 và việc triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

   Ba là: Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. 

   Bốn là:Tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là trong đổi mới phương pháp dạy và học trong các cấp học, bậc học.

   Năm là: Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

   Sáu là: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

   Phóng viên: Vâng, xin cám ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.

 

  Bài, ảnh: Bích Liên