► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Nội dung chi tiết sắp xếp lại thôn, tổ dân phố các phường, xã trên địa bàn thành phố Yên Bái (Kèm theo Hướng dẫn số 39- HD/TU, ngày 03/10/2018 của Thành ủy Yên Bái)

Ngày xuất bản: 05/10/2018 2:15:00 CH

 

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/TU ngày 03/10/2018 của Thành ủy Yên Bái - Hướng dẫn tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII);việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Trang thông tin điện tử thành phố đăng tải nội dung chi tiết sắp xếp lại thôn, tổ dân phố các phường, xã trên địa bàn thành phố Yên Bái.


Lãnh đạo phường Yên Ninh trao đổi với người dân về phương án sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn (Ảnh: Báo Yên Bái)

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố các phường, xã trên địa bàn thành phố Yên Bái

(Kèm theo Hướng dẫn số 39- HD/TU, ngày 03/10/2018 của Thành ủy Yên Bái)

 

1- Phường Yên Thịnh: Hiện trạng gồm 46 tổ dân phố

a) Thành lập 08 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 317 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 40 KDC Yên Phúc và 10 hộ tổ 5 KDC Yên Thắng 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 319 hộ trên cơ sở sáp nhập 49 hộ tổ 5, 10, 11, 12a, 12b của KDC Yên Thắng 1 và 4 hộ ở các tổ 13; 3 hộ tổ 16a KDC Yên Thắng 2; 2 hộ tổ 36a KDC Yên Thái.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 306 hộ trên cơ sở sáp nhập 41 hộ tổ 16a, 16b và 56 hộ tổ 13, 14, 15, 45 của KDC Yên Thắng 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 318 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 17, 18, 22, 42, 19, 20 và 26 hộ tổ 43 KDC Yên Hòa.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 316 hộ trên cơ sở sáp nhập 10 hộ tổ 43 KDC Yên Hòa và các tổ 23, 24, 25, 79 hộ tổ 26, tổ 27 KDC Yên Thành 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 6 với quy mô 303 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 28, 29, 30, 31 KDC Yên Thành 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 7 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập 34 hộ tổ 44, tổ 32, 33,4la, 415, 34, 35 KDC Yên Minh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 8 với quy mô 319 hộ trên cơ sở sáp nhập 49 hộ tổ 36a, 36b, 37, 38, 39 KDC Yên Thái; 10 hộ ở tổ 26 KDC Yên Thành 1 và 16 hộ tổ 44 KDC Yên Minh.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 8 tổ

2- Phường Đồng Tâm: Hiện trạng gồm 64 tổ dân phố

a) Thành lập 14 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 32a, 32b, 32c, 33, 37 KDC Quang Trung.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 315 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 25, 26, 27 KDC Quang Trung và tổ 24, 38 KDC Trung Tâm.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 307 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 20, 21, 22, 23, 57 KDC Trung Tâm.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 315 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 15, 16, 17, 18, 19 KDC Thống Nhất.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 305 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 10, 11, 13, 14 KDC Đoàn Kết.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 6 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 8, 9a, 9b, 12 KDC Lê Văn Tám.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 7 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 5, 6a 6b, 7 KDC Đinh Tiên Hoàng.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 8 với quy mô 305 hộ trên cơ sở sáp nhập 43 hộ tổ 1, 2a, 2b, 3, 4 KDC Quyết Tâm.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 9 với quy mô 303 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 36, 45, 46, 47, 48 KDC Nguyễn Đức Cảnh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 10 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập 20 hộ tổ 1 KDC Quyết Tâm; tổ 49, 50 KDC Nguyễn Đức Cảnh; tổ 53, 54, 55 KDC Trần Phú.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 11 với quy mô 305 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 51a, 51b, 52, 56 KDC Trần Phú.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 12 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 39, 40, 41, 42, 43, 44 KDC Hào Gia.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 13 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 31a, 316, 34, 35 KDC Điện Biên.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 14 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 28, 29, 30 KDC Lê Lợi.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 14 tổ

3- Phường Minh Tân: Hiện trạng gồm 60 tổ dân phố

a) Thành lập 10 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 320 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 KDC Tân Dân 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 319 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 KDC Tân Dân 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 318 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 KDC Tân Thành 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 279 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 22, 23, 24, 25, 26a 26b KDC Tân Thành 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 28, 29, 30a 30b, 31 KDC Tân Trung 1 và 35 hộ của tổ 32 KDC Tân Trung 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 6 với quy mô 320 hộ trên cơ sở sáp nhập 27 hộ tổ 32, tổ 33, 35, 36, 37 KDC Tân Trung 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 7 với quy mô 282 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 38, 39, 40, 41, 42, 43 KDC Tân Hiếu 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 8 với quy mô 315 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 KDC Tân Hiếu 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 9 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 51, 52, 53, 47 hộ tổ 54 KDC Tân Nghĩa.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 10 với quy mô 318 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 15 hộ tổ 54, 55, 56, 57, 58, 59 KDC Tân Nghĩa, 67 hộ tổ 34 Tân Trung 2.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 10 tổ

4- Phường Yên Ninh: Hiện trạng gồm 71 tổ dân phố

a) Thành lập 14 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 2, 3, 5, 6, 7, 8 KDC Bách Lẫm.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 9, 10, 11, 12 KDC Cao Lanh và tổ 1 KDC Bách Lẫm.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 43, 44, 45, 46, 47 KDC Cao Lanh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 19, 20, 31 KDC Đoàn Kết và 21a, 21b KDC Thống Nhất.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 15, 16, 17, 18 KDC Đoàn Kết.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 6 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 22, 24, 23, 72 KDC Thống Nhất..

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 7 với quy mô 273 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 48a, 48b, 49, 51, 51b KDC Yên Thắng.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 8 với quy mô 270 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 50, 73 KDC Yên Thắng, 52, 53, 54, 55 của KDC Yên Ninh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 9 với quy mô 272 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 KDC Yên Thái và 56 của KDC Yên Ninh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 10 với quy mô 271 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 58, 59, 67, 69, 70, 71 KDC Yên Hòa.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 11 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 13, 14, 25, 36 KDC Ninh Thắng và tổ 42 KDC Trương Quyền.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 12 với quy mô 272 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 26, 27, 28, 29, 30 KDC Trương Quyền.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 13 với quy mô 270 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 33, 34, 37 KDC Tuần Quán.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 14 với quy mô 274 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 39, 40, 41 KDC Tuần Quán.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 14 tổ

5- Phường Nguyễn Thái Học: Hiện trạng gồm 87 tổ dân phố

a) Thành lập 15 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 305 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ la, 1b, 2, 3, 4, 5, 8 KDC Hoàng Hoa Thám 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 313 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 7a, 6, 9b, 7b, 11, 10, 9a KDC Hoàng Hoa Thám 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 315 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 13, 15, 17a, 17h, 16a, 16b KDC Thái Học.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 287 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 20, 21, 22, 18a, 18b, 19 KDC Yên Ninh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 25, 26a, 26b KDC Lê Hồng Phong 1 và tổ 28a, 28b KDC Lê Hồng Phong 2.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 6 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 23, 24, 31, 32 KDC Lê Hồng Phong 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 7 với quy mô 303 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 29a 29b, 30, 33 KDC Lê Hồng Phong 2 và tổ 27 KDC Lê Hồng Phong 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 8 với quy mô 303 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 34, 35, 36, 38 KDC Hòa Bình.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 9 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 39, 40, 41, 37 KDC Hòa Bình.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 10 với quy mô 307 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 43, 44, 45, 46, 47, 50, 38 hộ tổ 49 KDC Thống Nhất.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 11 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 48, 51, 52, 53, 55 KDC Thống Nhất; tổ 12 KDC Thái Học; 10 hộ tổ 49 KDC Thống Nhất.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 12 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 56a, 56b, 57, 59, 60, 58, 61 KDC Thành Công.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 13 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 62, 63, 64, 65, 65 vincom, 66 KDC Thành Công.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 14 với quy mô 309 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 67, 75a, 75b, 76, 77, 78 KDC Thắng Lợi 2 và 29 hộ tổ 73a; tổ 74 KDC Thắng Lợi 1.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 15 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 68, 69, 70, 71, 72, 73b, 13 hộ tổ 73a KDC Thắng Lợi 1.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 15 tổ

6- Phường Hồng Hà: Hiện trạng gồm 56 tổ dân phố

a) Thành lập 9 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Phú với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ la, 1b, 3a, 3b, 5a, 5b KDC Hồng Phú.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Tân với quy mô 309 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 7, 9, 15, 112, 116, 13 KDC Hồng Tân.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Thái với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 21, 25, 17, 19, 27 KDC Hồng Thái và tổ 29 KDC Hồng Thanh.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Thanh với quy mô 307 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 31, 33, 35, 37 KDC Hồng Thanh và tổ 39, 41, 43 KDC Hồng Thắng.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Thắng với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 45, 47, 48, 49, 50 KDC Hồng Thắng.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Tiến với quy mô 306 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 38, 40, 42, 44, 46 KDC Hồng Tiến; tổ 36a và 41 hộ tổ 36b KDC Hồng Phong.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Phong với quy mô 307 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 8, 10, 12, 14, 16a, 16b, 34 và 13 hộ tô 36b KDC Hồng Phong.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Yến với quy mô 309 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 2, 42, 4b, 6, 18, 20, 24 KDC Hồng Yên.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố Hồng Nam với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 22, 32, 26, 28, 30 KDC Hồng Nam.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 9 tổ

7- Phường Nguyễn Phúc: Hiện trạng gồm 48 tổ dân phố

a) Thành lập 7 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 309 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 86, 9, 10, 11 KDC Phúc Yên.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 304 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 13, 44 KDC Phúc Yên và các tổ 12, 17, 18, 19 KDC Phúc Sơn.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 303 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 20, 21, 26, 22 KDC Phúc Sơn.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 309 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ ba, 66, 7, 15, 16, 23, 24a 24b, 25, 14 KDC Phúc Tân.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 302 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 32, 33, 34a 34b, 35 KDC Phúc Cường 1. .

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 6 với quy mô 308 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 27a, 27b, 28, 30, 31 KDC Phúc Cường 2 và tổ 29 KDC Phúc Sơn.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 7 với quy mô 310 hộ trên cơ sở sáp nhập các tổ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 KDC Phúc Xuân.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 7 tổ

8- Phường Nam Cường: Hiện trạng gồm 05 tổ dân phố

a) Thành lập tổ dân phố mới: Không

b) Đổi tên tố: Không.

c) Giữ nguyên: 5 tổ dân phố

- Giữ nguyên hiện trạng Tổ dân phố Đồng Tiến với quy mô 310 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng Tổ dân phố Nam Thọ với quy mô 306 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng Tổ dân phố Đồng Phú với quy mô 305 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng Tổ dân phố Cầu Đền với quy mô 304 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng Tổ dân phố Cường Bắc với quy mô 223 hộ. Về quy mô số hộ gia đình chưa đảm bảo theo quy định do địa hình bị chia cắt bởi Sân bay Yên Bái và Trường bắn Quân sự do vậy thành một khu riêng, không thể cắt hay sáp nhập với KDC khác. Đề nghị giữ nguyên hiện trạng Tổ dân phố Cường Bắc có quy mô số hộ thấp hơn theo quy định..

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 5 tổ.

9- Phường Hợp Minh: Hiện trạng gồm 09 tổ dân phố

a) Thành lập 5 tổ dân phố mới.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 1 với quy mô 301 hộ trên cơ sở sáp nhập tổ dân phố số 1 và tổ 3.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 2 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập tổ 2 và 58 hộ tổ 4.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 3 với quy mô 278 hộ trên cơ sở sáp nhập tổ 5, tổ 7 và 82 hộ tổ 4.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 4 với quy mô 305 hộ trên cơ sở sáp nhập tổ 8 và 98 hộ tổ 9.

- Thành lập tổ dân phố mới dự kiến tên gọi là Tổ dân phố số 5 với quy mô 300 hộ trên cơ sở sáp nhập tổ 6 và 133 hộ tổ 9.

b) Đổi tên tổ: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số tổ sau khi sắp xếp là: 5 tổ

10- Xã Tân Thịnh: Hiện trạng gồm 9 thôn

a) Thành lập 5 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Lương Thịnh với quy mô 203 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Lương Thịnh 1, thôn Lương Thịnh 2.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Thanh Lương với quy mô 192 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Lương Thịnh 3 và 71 hộ thôn Thanh Hùng 3.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Thanh Hùng với quy mô 194 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Thanh Hùng 2 và 40 hộ thôn Thanh Hùng 3.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Trấn Thanh với quy mô 157 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Thanh Hùng 1 và thôn Trấn Ninh 1.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Trấn Ninh với quy mô 197 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Trấn Ninh 2 và thôn Trấn Ninh 3.

b) Đổi tên thôn: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 5 thôn

11- Xã Minh Bảo: Hiện trạng gồm 8 thôn

a) Thành lập 5 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Yên Minh với quy mô 216 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Yên Minh và 63 hộ thôn Bảo Thịnh.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Thanh Niên với quy mô 207 hộ trên cơ sở sáp nhập 127 hộ thôn Thanh Niên 1 và 80 hộ thôn Bảo Thịnh.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Bảo Yên với quy mô 200 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Bảo Yên, thôn Thanh Niên 2 và 17 hộ thôn Trực Bình 1, 8 hộ thôn Thanh Niên 1.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Trực Bình với quy mô 208 hộ trên cơ sở sáp nhập 76 hộ thôn Trực Bình 1 và 128 hộ thôn Trực Bình 2, 8 hộ thôn Thanh Niên 1.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Bảo Tân với quy mô 204 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Bảo Tân và 40 hộ thôn Trực Bình II.

b) Đổi tên thôn: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thân sau khi sắp xếp là: 5 thôn

12- Xã Tuy Lộc: Hiện trạng gồm 9 thôn

a) Thành lập 7 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Bái Dương với quy mô 197 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Bái Dương và 38 hộ thôn Long Thành.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Hợp Thành với quy mô 200 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn 95 hộ thôn Hợp Thành và 105 hộ thôn Long Thành.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Minh Long với quy mô 190 hộ | trên cơ sở sáp nhập 120 hộ thôn Minh Long; 19 hộ thôn Minh Đức; 51 hộ thôn Thanh Sơn.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Minh Đức với quy mô 198 hộ trên cơ sở sáp nhập 84 hộ thôn Minh Đức và 34 hộ thôn Hợp Thành; 80 hộ thôn Minh Long.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Minh Thành với quy mô 187 hộ trên cơ sở sáp nhập Minh Thành; 55 hộ thôn Minh Đức, 20 hộ thôn Thanh Sơn.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Thanh Sơn với quy mô 198 hộ trên cơ sở sáp nhập 116 hộ thôn Thanh Sơn và 82 hộ thôn Tân Thành.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Xuân Lan với quy mô 198 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Xuân Lan và 25 hộ thôn Tân Thành.

b) Đổi tên thôn: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 7 thôn

13- Xã Âu Lâu: Hiện trạng gồm 13 thôn

a) Thành lập 8 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Đồng Đình với quy mô 200 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Đông Đình và 73 hộ thôn Nước Mát.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Nước Mát với quy mô 212 hộ trên cơ sở sáp nhập 206 hộ thôn Nước Mát và 6 hộ thôn Phú Nhuận.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Phú Nhuận với quy mô 185 hộ trên cơ sở sáp nhập 98 hộ thôn Phú Nhuận, 42 hộ thôn Hai Luồng, 45 hộ thôn Trấn Thanh 2.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Thanh Giang với quy mô 189 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Trấn Thanh 1 và Châu Giang 1. | - Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Châu Giang với quy mô 207 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Châu Giang 2 và Châu Giang 3.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Cống Đá với quy mô 190 hộ trên cơ sở sáp nhập 128 hộ thôn Cống Đá và 62 hộ thôn Đầm Vông.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Cửa Ngòi với quy mô 185 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Cửa Ngòi; 11 hộ thôn Đầm Vông; 19 hộ thôn Cống Đá.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Đắng Con với quy mô 200 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Đắng Con và 22 hộ thôn Hai Luồng.

b) Đổi tên thôn: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 8 thôn

14- Xã Phúc Lộc: Hiện trạng gồm 4 thôn

a) Thành lập 01 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Đông Thịnh với quy mô 218 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn 3 và thôn 4.

b) Giữ nguyên:02 thôn

- Giữ nguyên hiện trạng Thôn 1 với quy mô 144 hộ và đổi tên Thôn 1 thành thôn Tiền Phong.

- Giữ nguyên hiện trạng Thôn 2 với quy mô 147 hộ và đổi tên Thôn 2 thành thôn Phúc Thịnh.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 3 thôn

15- Xã Giới Phiên: Hiện trạng gồm 6 thôn

a) Thành lập 3 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Ngòi Châu với quy mô 201 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn 1; 30 hộ thôn 2; 81 hộ thôn 3.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Gò Chùa với quy mô 211 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn 4; 12 hộ thôn 2; 39 hộ thôn 3; 83 hộ thôn 5.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Ngòi Đong với quy mô 200 hộ trên cơ SỞ sáp nhập thôn 6; 15 hộ thôn 5; 51 hộ thôn 2.

b) Đổi tên thôn: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 3 thôn

16- Xã Văn Phú: Hiện trạng gồm 5 thôn

a) Thành lập 3 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Tuy Lộc với quy mô 208 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Tuy Lộc, 93 hộ thôn Văn Phú.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Văn Liên với quy mô 198 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Liên Phú với 32 hộ thôn Văn Liên, 41 hộ thôn Văn Phú.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Tiên Phú với quy mô 186 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Tiên Phú với 71 hộ thôn Văn Liên.

b) Đối tên thôn: không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 3 thôn

17- Xã Văn Tiến: Hiện trạng gồm 6 thôn

a) Thành lập 5 thôn mới.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Ngòi Sen với quy mô 165 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Ngòi Sen và 34 hộ thôn Lưỡng Sơn.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Lưỡng Sơn với quy mô 177 hộ trên cơ sở sáp nhập thôn Nhà Giát và 100 hộ thôn Lưỡng Sơn.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Bình Lục với quy mô 196 hộ trên cơ sở sáp nhập 117 hộ thôn Bình Lục, 37 hộ thôn Lưỡng Sơn, 42 hộ thôn Văn Quỳ.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Văn Quỳ với quy mô 201 hộ trên cơ sở sáp nhập 196 hộ thôn Văn Quỳ và 5 hộ thôn Lưỡng Sơn.

- Thành lập thôn mới dự kiến tên gọi là Thôn Bình Sơn với quy mô 202 hộ trên cơ sở sáp nhập 32 hộ thôn Bình Lục và thôn Bình Sơn.

b) Đổi tên thôn: Không.

c) Giữ nguyên: Không.

+ Tổng số thôn sau khi sắp xếp là: 5 thôn.

 


 

Tải Hướng dẫn 39-HD/TU tại đây

Tải Nội dung chi tiết sắp xếp thôn, tổ tại đây