► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị về việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Ngày xuất bản: 20/10/2020 8:52:00 SA

 Chiều ngày 19/10/2020, Thường trực Thành ủy đã tổ chức Hội nghị về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Thành ủy đã ban hành 7 văn bản triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện Chỉ thị, thường xuyên đưa nội dung học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào hướng dẫn tuyên truyền hằng quý, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ hằng tháng, lựa chọn làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề từng quý của chi bộ.

Trên cơ sở sự chỉ đạo của Thành ủy, 54/54 chi, đảng bộ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã khẩn trương, nghiêm túc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, tuyên truyền Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Các văn bản đã cụ thể hóa, bám sát nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thành ủy đã xác định 07 nội dung trọng tâm, và nội dung đột phá Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, chức trách nhiệm vụ chính trị được giao và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020”. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng, cụ thể hóa nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2020. Thành phố đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn tuyên dương, khen thưởng 30 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tổ chức mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái, Đảng bộ thành phố đã có 08 mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng. Qua đó tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể trên các lĩnh vực, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chỉ đạo duy trì đăng tải, chia sẻ trên 200 bài viết, hình ảnh trên fanpage “Hoa Hướng Dương” về nội dung học tập và làm theo và kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố. Các chi, đảng bộ, đoàn thể tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, họp định kỳ hàng tháng; qua nhóm zalo, facebook. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đã tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh của thành phố; chuyên trang “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Bản tin thành phố; tin, phóng sự trên sóng truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố; băng zôn, khẩu hiệu, pano,...

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đã đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của thực tiễn, đang từng bước được các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân được đặc biệt coi trọng. Trong quá trình triển khai, để Nghị quyết 35-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các cấp ủy Đảng đã có nhiều cách làm hay, chủ động. Đồng thời tăng cường chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua đội ngũ đoàn viên, hội viên các đoàn thể, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội đã phát huy tác dụng tích cực trong nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã đăng tải các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường chuyên mục người tốt, việc tốt”, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường viết các tin bài cảnh báo về các âm mưu, thủ đoạn các thế lực sử dụng trong chiến lược diễn biến hòa bình. Tổ chức tuyên truyền, định hướng thông tin trên các website, fanpage, facebook để chia sẻ thông tin chính thống, định hướng trước các vụ việc xảy ra trên địa bàntạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng.

 

Phát biểu của Lãnh đạo Công an thành phố tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến làm sáng tỏ những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 cũng như Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện”. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thực chất việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và quan tâm đến công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời để phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo. Dự báo, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội sẽ lợi dụng tình hình dịch bệnh, việc diễn ra đại hội đảng bộ các cấp để gia tăng hoạt động xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, vì vậy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW tiếp tục là đòi hỏi bức thiết đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Cơ quan chức năng cần chủ động dự báo, nhận diện tình hình, kịp thời định hướng thông tin; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi viết, phát tán thông tin nhạy cảm, phức tạp về chính trị, những luận điệu sai trái trên mạng xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)