► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác tuyên truyền sáp nhập các xã tại xã Giới Phiên

Ngày xuất bản: 22/10/2019 2:01:00 CH

 Sáng ngày 22/10/2019, Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Trần Phượng, phó chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã tổ chức giám sát công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và công tác tuyên truyền sáp nhập các xã theo Đề án trên địa bàn thành phố tại xã Giới Phiên.

 

Quang cảnh cuộc giám sát

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và việc triển khai sáp nhập xã  Giới Phiên với xã Phúc lộc thành xã Giới Phiên. Ngay sau khi có văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố, Đảng ủy xã đã ban hành chương trình hành động số 10, ngày 31/1/2019 về thực hiện Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch hành động số 26 về thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH trung ương Đảng khóa XII. Thành lập Ban chỉ đạo, các tổ phụ trách xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền và vận động cử tri trên địa bàn xã. Lập và niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã và nhà văn hóa các thôn theo quy định. Chỉ đạo các thôn tổ chức họp thôn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án sáp nhập xã Giới Phiên với xã Phúc Lộc, thành xã Giới Phiên. Đồng thời phát phiếu xin ý kiến cử tri. Kết quả quan tổng hợp có 98,8% số cử tri nhất trí với việc sáp nhập xã và 100% đại biểu HĐND nhất trí việc sáp nhập xã. Chủ trương sáp nhập xã là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, Đảng ủy xã Giới Phiên đã tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn và kế hoạch của thành phố tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức xã và nhân dân địa phương. Tuy nhiên trong triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, như một số hộ dân nhận thức chưa đầy đủ về việc sáp nhập, nên chưa đồng ý trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các thôn. Một bộ phận cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã có tâm lý lo lắng, e ngại sau khi sáp nhập việc bố trí sắp xếp công việc sẽ như thế nào, có phù hợp với năng lực sở trường để tiếp tục công tác. Sau sáp nhập, do khoảng cách địa lý xa việc tham gia các cuộc họp, sinh hoạt trung tại UBND xã, các thôn và việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các cấp sớm có Nghị quyết dối với việc sáp nhập để thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm cụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như báo cáo của lãnh đạo xã Giới Phiên, các thành viên trong đoàn giám sát HĐND thành phố đã phát biểu và đề nghị xã Giới Phiên tiếp tục đoàn kết, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyền về việc triển khai Đề án sáp nhập xã. Đồng thời yêu cầu xã Giới Phiên tiếp tục khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển- kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019.Các ý kiến, kiến nghị của xã đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp đề nghị các cấp, các đơn vị có liên quan xem xét.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)