► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2019, triển khai bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường năm 2020

Ngày xuất bản: 12/09/2020 11:26:00 SA

 Sáng ngày 11/9/2020, thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC áp dụng đối với các xã, phường năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Quyền Chủ tịch UBND thành phố; Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các phòng, ban liên quan; lãnh đạo UBND các xã, phường.

 

Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2019, triển khai bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường năm 2020

Theo kết quả Chỉ số cải cách năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, thành phố Yên Bái đạt 92,9/100 điểm tăng 5,28 điểm xếp nhất trong khối huyện, thị xã, thành phố. Trong đó chấm điểm qua tài liệu kiểm chứng đạt 64,06/70 điểm, xếp thứ nhất. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học đạt 28,84/30 điểm, xếp thứ hai. Tuy nhiên công tác CCHC ở thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trình độ để tiếp cận và sử dụng dịch vụ hành chính công của doanh nghiệp và người dân thành phố còn thấp. Sự phối hợp giải quyết các TTHC giữa các cơ quan, đơn vị còn có việc chưa chặt chẽ...Để thực hiện mục tiêu phấn đấu chỉ số CCHC năm 2020 của thành phố Yên Bái duy trì xếp thứ nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố. Thành phố tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 36, ngày 12/02/2020 của UBND thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái năm 2020.Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường; Tích cực tuyên truyền việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu điện, nộp hồ sơ mức độ 3, 4. Tăng cường và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, UBND thành phố cũng đã triển khai Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định về quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC hàng năm áp dụng đối với các xã, phường trên địa bàn. Hội nghị cũng tiến hành tổ chức thảo luận xung quanh những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tiếp tục  duy trì và nâng cao năng lực chỉ số CCHC của thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Quyền Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2019

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Quyền Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra đối với các lĩnh vực tiêu chí, thành phần bị trừ điểm, đạt điểm thấp để khắc phục, cải thiện nâng cao chỉ số CCHC; thực hiện hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước năm 2020 trên địa abfn thành phố; triển khai thực hiện Quy định về quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí dánh giá chỉ số CCHC hàng năm áp dụng đối với UBND các xã, phường gắn với xây dựng Kế hoạch CCHC nhà nước thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030; triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, trước mắt triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng E-Cabinet “phòng họp không giấy tờ”, ứng dụng “giao và nhắc việc thông minh”; tổ chức, vận hành có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường; thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà sóa, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố…

Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng cho 6 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2019.

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố)