► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập trung rà soát, đánh giá kết quả xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày xuất bản: 19/11/2018 4:09:00 CH

  

 

Học tập và làm theo Bác trong tăng gia sản xuất, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn đã đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh để tạo việc làm cho nhiều lao động ở thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 43, ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 57, ngày 27/4/2017 để triển khai thực hiện tại Đảng bộ thành phố. Theo đó, Đảng bộ thành phố đã tăng cường chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc đăng ký, triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến như: Một số cấp ủy vẫn lúng túng trong việc lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa ra các tiêu chí, thời gian, lộ trình để tổ chức thực hiện; kết quả xây dựng một số mô hình, điển hình tiên tiến còn chưa thực sự rõ nét. Việc lựa chọn nội dung xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của một số cấp ủy chưa bám sát Kế hoạch, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng và thực hiện các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố; Thành ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung bao gồm: Các Chi, Đảng bộ tiến hành xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Trong đó, đánh giá cụ thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời làm rõ kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình, điển hình đã đăng ký; những vấn đề cần rút kinh nghiệm; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, nghiên cứu điều chỉnh, thay đổi những mô hình không phù hợp, kém hiệu quả và lựa chọn, bổ sung mô hình mới, chú trọng việc theo dõi, phát hiện những nhân tố mới. Góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ.

 

Tin, ảnh: Kim Thúy