► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn phát triển nguồn nhân lực Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Ngày xuất bản: 04/12/2019 1:27:00 CH

 Vừa qua, văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố đã phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.Tham gia lớp tập huấn có gần 100 người, gồm thành viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, đại diện phòng, ban chuyên môn thành phố, lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách chương trình NTM của 17 xã, phường. Các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

 

Giảng viên lớp tập huấn trao đổi cùng các học viên

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được thông tin về mục tiêu cũng như nội dung cơ bản của Chương trình OCOP, bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; tổng quát về phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các địa phương, thành viên của các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nắm bắt và hiểu rõ mục tiêu của Chương trình OCOP, đồng thời tổ chức đăng ký các sản phẩm thuộc thế mạnh của địa phương, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác theo mục tiêu của chương trình. Cùng với phối hợp tổ chức tập huấn, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 đảm bảo tiến độ và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cấp, các ngành và nhân dân; hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới. Củng cố, nâng cấp, định hướng phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP của thành phố năm 2019 và những năm tiếp theo. Quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, thực hiện tốt hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, trong quý IV/2019, tổ chức  giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ và nội dung “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, xu hướng phát triển, sự thành công và các bài học kinh nghiệm trên thế giới và Việt Nam; Giới thiệu về các nội dung “Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Yên Bái, giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”. Tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai của Đề án OCOP, nội dung Đề án OCOP, các hỗ trợ của Nhà nước, các mô hình điển hình về triển khai Đề án OCOP, phát triển sản phẩm và đặc biệt là đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi đầu chu trình thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)