► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày xuất bản: 23/07/2019 4:26:00 CH

 Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Yên Bái có 04 xã nằm trong diện phải sáp nhập là xã Văn Tiến, Văn Phú, Phúc Lộc và xã Giới Phiên do không đủ các tiêu chí về diện tích tự nhiên và  quy mô dân số theo quy định. Theo đó, thành phố đã xây dựng nội dung Đề án sáp nhập các xã; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung cụ thể để thực hiện việc sáp nhập. Đồng thời chỉ đạo các xã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 

Đoàn công tác của xã Phúc Lộc đến tận hộ gia đình để tuyên truyền chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Văn Phú là một trong 04 xã phải tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Yên Bái. Bởi vậy ngay sau khi có kế hoạch của thành phố, UBND xã đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Điểm mấu chốt trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là cán bộ, đảng viên phải thông, người dân phải hiểu và đồng thuận. Do vậy, xã Văn Phú thành lập các đoàn công tác xuống từng thôn để thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Anh Quyền - Chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch của thành phố, xã Văn Phú đã triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính sáp nhập 2 xã Văn Phú và Văn Tiến. Đảng ủy, UBND xã Văn Phú đã triển khai các bước theo đúng quy định. Trong đó, phối hợp với MTTQ xã tổ chức tuyên truyền xuống từng thôn nhân dân. Tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa thôn, lấy phiếu đánh giá của các cử tri. Qua làm tốt công tác tuyên truyền người dân trên địa bàn xã đã thống nhất, đồng thuận với chủ trương của nhà nước.

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đã được xã Văn Phú, thành phố Yên Bái triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, trình tự, thủ tục theo quy định. Xã đã chỉ đạo từng thôn tổ chức họp để thông qua dự thảo đề án đến nhân dân, tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri, thời gian niêm yết trong thời hạn 15 ngày bắt đầu từ ngày 20/6/2019.  Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại Điều 131, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Do được tuyên truyền nên người dân trên địa bàn hầu hết đều đồng thuận với phương án sáp nhập xã Văn Phú với xã Văn Tiến. Ông Nguyễn Hữu Căn, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú nói: Theo kế hoạch của thành phố xã Văn Phú của chúng tôi sẽ sáp nhập với xã Văn Tiến. Qua nhiều lần xã và thôn tổ chức công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập này. Là cử tri, chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương chung của nhà nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, xã Phúc Lộc sẽ sáp nhập với xã Giới Phiên, xã  Phúc Lộc đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị vận động nhân dân hiểu rõ sự cần thiết phải sáp nhập xã. Xã thành lập tổ lấy ý kiến cử tri, mỗi thôn bố trí từ 4 đến 5 tổ đến từng hộ gia đình phát phiếu xin ý kiến. Nhờ đó người dân đã hiểu việc sáp nhập không chỉ tinh giản bộ máy mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Nguyễn Huy Quảng - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Lộc cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện các bước thực hiện Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, xã Phúc Lộc đã triển khai từng bước theo đúng sự chỉ đạo của thành phố. UBND xã tổ chức niêm yết danh sách cử tri, kết thúc niêm yết đã lấy phiếu của các cử tri. Đây là chủ trương của Đảng về tinh giản bộ máy biên chế nhà nước. Xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức đoàn công tác đến từng hộ gia đình lấy phiếu cử tri. Qua đó tạo sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ cử tri đồng ý phương án sáp nhập xã Phúc Lộc với xã Giới Phiên đạt 98,53%.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình từ nay đến năm 2021 đối với cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Thành phố Yên Bái có 04 xã nằm trong diện phải sáp nhập gồm xã Văn Tiến sáp nhập với xã Văn Phú lấy tên là xã Văn Phú; xã Giới Phiên sáp nhập với xã Phúc Lộc lấy tên là xã Giới Phiên. Các xã trong diện sáp nhập đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân chủ trương sáp nhập để người dân hiểu rõ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết cần phải làm. Qua tuyên truyền cán bộ, đảng viên và người dân ở các xã đều thống nhất đồng tình với chủ trương chung của nhà nước. Kết quả lấy ý kiến cử tri của 4 xã gần như tuyệt đối đồng ý với phương án sáp nhập. 100% đại biểu HĐND của 4 xã thống nhất chủ trương thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Yên Bái. Và tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố. Khi thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ dôi dư luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, chú trọng để có các giải pháp bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ nơi thực hiện sáp nhập và thực hiện theo đúng quy định. Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Ủy viên BTV Thành ủyThủ tưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ thành phố trao đổi: “Khi thực hiện Đề án  sắp xếp đơn vị hành chính của 4 xã Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc và Giới Phiên, Cơ quan tổ chức- Nội vụ đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố, thường trực thành ủy, BTV thành ủy tính phương án rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ công chức của toàn thể 17 xã, phường và toàn bộ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của các phòng, ban, đơn vị thành phố. Khi tiến hành phương án sáp nhập 4 xã thì số lượng cán bộ công chức của 4 xã này dôi dư là 39 đồng chí. Chúng tôi tính toán phương án rà soát cán bộ 17 xã, phường và cán bộ công chức còn thiếu ở các phòng ban, đoàn thể của khối Đảng và khối chính quyền để xây dựng lộ trình. Về cơ bản số cán bộ chủ chốt của 4 xã sáp nhập dôi dư sẽ được bố trí tính toán có thể đi làm cán bộ ở địa phương khác. Đối với cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn xét duyệt thành công chức cấp huyện sẽ được xét duyệt. Nếu chưa đủ điều kiện thì sẽ sắp xếp cán bộ công chức của xã, phường khác lên công chức của thành phố.  Đồng thời luân chuyển công chức dôi dư của 4 xã sang xã, phường khác khi có cán bộ công chức của xã, phường đó có đủ điều kiện đề nghị xét chuyển lên công chức của thành phố. Chúng tôi cũng sẽ rà soát cán bộ, công chức cập tuổi nghỉ theo Nghị định 108 thì sẽ tuyên truyền, vận động làm công tác tư tưởng để các đồng chí nghỉ trước tuổi. Việc sắp xếp, điều chuyển cán bộ, công chức của các xã sau sáp nhập sẽ đảm bảo vừa phát huy được năng lực của cán bộ, vừa không làm ảnh hưởng tâm lý của đội ngũ cũng như đảm bảo bộ máy chính quyền cấp xã đi vào hoạt động ổn định.”

Cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Yên Bái đang  tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã tập trung tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mục đích, yêu cầu cũng như giải pháp, lộ trình thực hiện sáp nhập các xã. Qua đây thể hiện sự quyết tâm của thành phố Yên Bái trong cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn để hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

 

Bài, ảnh: Việt Hà - Đào Hạnh