► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Sơ kết 2 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Tân Thịnh

Ngày xuất bản: 08/10/2018 3:04:00 CH

 Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện thành phố Yên Bái vừa tổ chức sơ kết 02 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Tân Thịnh giai đoạn 2016 đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện giai đoạn 2018-2020.

 

Hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Tân Thịnh

Trong 02  năm, từ 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện thành phố Yên Bái thường xuyên chỉ đạo sâu sát việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Chú trọng chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, như: tập trung củng cố xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Bí thư (khóa XII); chung sức xây dựng nông thôn mới; tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội... Công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn và chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể được chú trọng. Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ của xã gồm 18 thành viên, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của xã gồm 10 thành viên; kiện toàn Khối dân vận xã gồm 55 thành viên và kiện toàn Tổ dân vận tại các thôn gồm 55 thành viên, cùng 09 tổ hòa giải tại các thôn. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng 9/9 thôn vững mạnh. Hơn 02 năm qua xã Tân Thịnh triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa -xã hội. Trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trung bình trên 1,5 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở thế mạnh của địa phương và gắn với xây dựng nông thôn mới… Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những ưu điểm và những tồn tại hạn chế những bài học kinh nghiệm để triển khai tốt hơn mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2018-2020. Theo đó, giai đoạn 2018-2020 thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo xã Tân Thịnh dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo lực lượng vũ trang chủ động tham mưu cho địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày một vững chắc, xây dựng xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vững mạnh toàn diện an toàn làm chủ, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH ở địa phương.

 

Tin, ảnh: Việt Hà - Thanh Nghị