► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị triển khai giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày xuất bản: 12/07/2019 3:04:00 CH

 Sáng ngày 12/7/2019, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018, triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện Đề án “Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2015-2020”. Triển khai các quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực hành vi trong ứng xử, trong giao tiếp, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và đạo đức lối sống của cán bộ, công chức và viên chức. Thực hiện Quyết định 4060 ngày 20/11/2017 về việc Ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính thành phố Yên Bái giai đoạn 2017-2020. Theo kế hoạch có 43 nhiệm vụ cụ thể giao cho các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả đánh giá cuối năm 2018 43/43 nhiệm vụ đều hoàn thành. Việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá gồm 33 tiêu chí và 20 tiêu chí thành phần. Những nội dung đánh giá, xếp hạng bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành;  xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học. Kết quả chỉ số cải cách hành chính thành phố Yên Bái năm 2018 đạt 87,62 điểm, xếp thứ 2 trong số 9 huyện, thị, thành phố.

Với mục tiêu phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố Yên Bái xếp thứ nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019 UBND thành phố Yên Bái tiếp tục  tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của TW, của tỉnh và thành phố về công tác CCHC; triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 26 ngày 5/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 09 ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường các giải pháp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020; Nâng cao việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 cũng như nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích; Tiếp tục nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công vụ.

 

Tin, ảnh: Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT-VH thành phố)