► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn Giám sát HĐND thành phố giám sát tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố

Ngày xuất bản: 15/10/2019 10:16:00 SA

 Sáng 14/10/2019, đồng chí Trần Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tthành phố Yên Bái đã có buổi giám sát tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái. Cùng tham gia Đoàn giám sát còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban thuộc HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Trung Truyền thông và Văn hóa thành phố.

 

Đoàn giám sát của HĐND thành phố, giám sát tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố

Tại hội buổi giám sát, sau khi nghe báo cáo giải trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố về công tác hoạt động, thực trạng của Trung tâm và Đài Truyền thanh các xã, phường trong thời qua gian vừa, cũng như ý kiến, đề suất, kiến nghị bổ sung của các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố.

Các đồng chí trong đoàn giám sát đã có ý kiến góp ý, bổ sung đối với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố như: Mặc dù điều kiện khó khăn thiếu thốn, song Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố vẫn cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì hầu hết được các Đài Truyền thanh các xã, phường hoạt động, có 4 đơn vị được đánh giá hoạt động tốt như: Đài Truyền thanh Giới Phiên, Tuy Lộc, Văn Phú, Minh Bảo; Thành phố chuẩn bị lên đô thị loại II mà cơ sở vật chất truyền thanh cơ sở quá yếu kém đề nghị Trung tâm cần quan tâm, đề suất cấp trên xem xét để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Cần thông tin thêm các hoạt động của các đơn vị trên địa bàn như: Công tác chậm thu thuế, lũ lụt…; Thiếu cán bộ chuyên môn như vậy, Trung tâm có giải pháp gì để khắc phục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Trên tinh thần dân chủ, lắng nghe đồng chí Trần Phượng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái thay mặt đoàn HĐND đã tiếp thu và trả lời trực tiếp các ý kiến đề suất, kiến nghị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa theo thẩm quyền. Những nội dung mà Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đề suất, kiến nghị chưa được trả lời, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo trình Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố cũng như báo cáo trình tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố bằng văn bản sớm.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố