► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền cao điểm hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 11/08/2020 10:23:00 CH

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện Thành ủy Yên Bái đang tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, tạo khí thế, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ tích cực thi đua hướng về Đại hội.

 

Thành phố Yên Bái đang tăng cường công tác tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Thành phố Yên Bái đang thực hiện gắn các nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Những thành tựu của tỉnh và thành phố, các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kết quả nổi bật, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua. Tiếp tục tuyên truyền tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020; các công trình, phần việc trong phong trào thi đua “Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống” ở Đảng bộ thành phố và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, sau Đại hội cần chuyển tải kịp thời nội dung Nghị quyết; những khó khăn, tồn tại; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái trong 5 năm tới; công tác triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Tuyên truyền tình cảm, mong muốn, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và nhân dân Yên Bái đang lao động, học tập, công tác tại các địa phương khác trong cả nước đối với Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.Thông qua tuyên truyền huy động sự vào cuộc đồng bộ, sâu rộng của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu nhằm triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa các nội dung, hình thức tuyên truyền về Đại hội. Cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)